Biznes i finanse

NOVAVIS GROUP SA (25/2022) Powołanie członka rady nadzorczej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki „Novavis Group Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”), informuje, iż w dniu 22 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało do rady nadzorczej nowego Członka Rady Nadzorczej Pana Leszka Cwojdzińskiego. W wyniku powołania skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

Pan Marek Stachura – Członek Rady Nadzorczej

Pan Roman Żelazny – Członek Rady Nadzorczej

Pan Henryk Pietraszkiewicz – Członek Rady Nadzorczej

Pan Grzegorz Pilch – Członek Rady Nadzorczej

Pan Leszek Cwojdziński – Członek Rady Nadzorczej

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nowo powołany członek rady nadzorczej nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, jak również nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Informacje nowo powołanego członka rady nadzorczej w zakresie wykształcenia wraz z przebiegiem kariery zawodowej stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM