Biznes i finanse

ZUE SA (32/2022) Zawarcie umowy o limit na gwarancje ubezpieczeniowe.

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka), informuje, iż w dniu 24 czerwca 2022 r. została podpisana z Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie (Generali) Umowa ramowa o udzielanie gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego (Umowa) do maksymalnej wysokości 45 mln zł (Limit), w ramach którego Spółka może wnioskować o gwarancje zapłaty wadium, należytego wykonania kontraktu, należytego usunięcia wad i usterek i gwarancje zwrotu zaliczki.

Limit ma charakter odnawialny i został udzielony na okres 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy z możliwością przedłużenia na kolejne okresy.

Zabezpieczenie spłaty wierzytelności z tytułu udzielonych gwarancji stanowi pięć weksli własnych in blanco wraz z pięcioma deklaracjami wekslowymi.

Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych. Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie możliwości jej wypowiedzenia nie odbiegają od postanowień typowych dla tego rodzaju umów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM