Biznes i finanse

PHN SA (7/2022) Powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 27 czerwca 2022 r. Rada Nadzorcza powołała w skład Zarządu na nową kadencję z dniem następującym po dniu zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021:

1. Pana Marcina Mazurka na stanowisko Prezesa Zarządu,

2. Pana Tomasza Sztonyka na stanowisko Członka Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi,

3. Pana Piotra Przednowka na stanowisko Członka Zarządu ds. Rozwoju.

Pan Marcin Mazurek

Pan Marcin Mazurek objął stanowisko Prezesa Zarządu w dniu 1 maja 2018 r. Jest absolwentem studiów Global Executive MBA IESE Business School, University of Navarra w Barcelonie. Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania projektami rozwojowymi, badań due diligence, optymalizacji procesów, skutecznego wdrażania zmian, budowania nowych linii biznesowych, tworzenia strategii oraz zarządzania dużymi zasobami ludzkimi. Pan Marcin Mazurek od 2012 r. do końca kwietnia 2018 r. był Dyrektorem Zarządzającym w Kredobank S.A. na Ukrainie odpowiedzialnym za obszar bankowości detalicznej, w tym produktów hipotecznych, funduszy inwestowania budownictwa oraz bankowości elektronicznej wraz z kanałami zdalnymi. W latach 2009-2011 pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Rozwoju Biznesu w Inteligo Financial Service S.A.

Pan Marcin Mazurek oświadczył, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie narusza ograniczeń i zakazów pełnienia funkcji we władzach spółek oraz w prowadzeniu działalności konkurencyjnej, wynikających z przepisów prawa oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 kodeksu spółek handlowych.

Pan Tomasz Sztonyk

Pan Tomasz Sztonyk objął stanowisko Członka Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi w dniu 7 marca 2019 r. Jest absolwentem Collegium Humanum Warsaw Management University i Apsley Business School-London, gdzie uzyskał tytuł Executive Master of Business Administration (MBA). Ukończył także Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Od czerwca 2018 r. zatrudniony w Polskim Holdingu Nieruchomości S.A. na stanowisku Zastępcy Dyrektora Biura Inwestycji. W latach 2018 – 2019 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Dalmor Property Management Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni. Od marca do czerwca 2018 r. pełnił funkcję Dyrektora Administracyjnego, a następnie Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Od lutego 2016 r. do lutego 2018 r. pełnił funkcję Dyrektora Biura Administracyjnego Ministerstwa Rozwoju, a następnie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Od lutego 2008 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Fundacji Teatru Muzycznego CAPITOL we Wrocławiu.

Pan Tomasz Sztonyk oświadczył, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie narusza ograniczeń i zakazów pełnienia funkcji we władzach spółek oraz w prowadzeniu działalności konkurencyjnej, wynikających z przepisów prawa oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 kodeksu spółek handlowych.

Pan Piotr Przednowek

Pan Piotr Przednowek objął stanowisko Członka Zarządu ds. Rozwoju w dniu 2 marca 2020 r. Posiada tytuł Executive Master of Business Administration uzyskany w Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku wycena nieruchomości. Ukończył także studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi dla menadżerów personalnych. Posiada doświadczenie w zakresie koordynacji i realizacji projektów inwestycyjnych, zarządzania portfelem aktywów nieruchomości oraz nadzoru nad podległymi spółkami z grupy kapitałowej z branży budownictwa mieszkaniowego, komercyjnego i logistycznego, a także w sektorze energetyki, transportu kolejowego, audytu wewnętrznego i kontroli doraźnych w spółkach Skarbu Państwa. Od czerwca 2019 r. zatrudniony w Polskim Holdingu Nieruchomości S.A. na stanowisku Dyrektora Biura Wynajmu i Komercjalizacji. W latach 2018 – 2019 kierował Wydziałem Audytu w PGNiG Termika S.A. W latach 2016-2018 był doradcą ds. nieruchomości w MAXON S.A. Przez wiele lat związany z PKP Cargo S.A., gdzie zajmował się audytem wewnętrznym i ochroną informacji niejawnych. Od 2020 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego CHEMOBUDOWA-KRAKÓW S.A.

Pan Piotr Przednowek oświadczył, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie narusza ograniczeń i zakazów pełnienia funkcji we władzach spółek oraz w prowadzeniu działalności konkurencyjnej, wynikających z przepisów prawa oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 kodeksu spółek handlowych.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM