Biznes i finanse

DOM DEVELOPMENT SA (31/2022) Rejestracja zmiany Statutu Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, zgodnie z § 5 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757, z późn. zm.), iż Spółka w dniu 25 lipca 2022 r. powzięła informację iż, w dniu 22 lipca 2022 roku Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmiany Statutu Spółki uchwalone uchwałami nr 28 oraz nr 29 (o których Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 26/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku) przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2022 r.

Zgodnie z ww. Uchwałą nr 28 zmieniono pkt. 3.2.8 Statutu Spółki, na następującą nową treść:

„Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) złotych w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu dokonanej uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 28 z dnia 30 czerwca 2022 r.”

Zgodnie z ww. Uchwałą nr 29 po podpunkcie 2.1.9 Statutu został dodany podpunkt 2.1.10 o następującej treści:

„pozostałe formy udzielania kredytów.”

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM