Biznes i finanse

CAPTOR THERAPEUTICS SA (23/2022) Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie warunkowej rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii K

Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), powziął informację o oświadczeniu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) nr 568/2022 w sprawie zawarcia na wniosek Spółki umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych 30.738 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 PLN każda i kodzie ISIN PLCPTRT00014.

Rejestracja akcji jest warunkowa i nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt decyzji o wprowadzeniu ww. akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone ww. kodem ISIN, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

Podstawa prawna szczegółowa:

§17 ust. 1 pkt 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM