Biznes i finanse

PCF GROUP SA (17/2022) Powołanie członków Rady Nadzorczej PCF Group S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2022 z dnia 31 maja 2022 r., Zarząd PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w związku ze złożeniem w dniu 31 maja 2022 r. rezygnacji przez wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, w tym przez członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie, w dniu 28 czerwca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało Dagmarę Zawadzką oraz Jacka Pogonowskiego na członków Rady Nadzorczej Spółki spełniających kryteria niezależności przewidziane dla członków komitetów audytu określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, na okres drugiej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem od dnia 29 czerwca 2022 r.

Poniżej Spółka przekazuje informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym nowo powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki.

Życiorys zawodowy Dagmary Zawadzkiej, CFA

Dagmara Zawadzka w latach 2020-2021 pełniła funkcję Dyrektora Pionu Aerotropolis i Rozwój w Centralnym Porcie Komunikacyjnym Sp. z o.o. W latach 2019-2020 pracowała w Banku Gospodarstwa Krajowego jako Dyrektor Przedstawicielstwa BGK w Londynie, a wcześniej (2017-2019) jako Dyrektor Zarządzający Pionu Sprzedaży Produktów Bankowych odpowiedzialny za nadzór nad obszarem sprzedaży produktów bankowych na rzecz klientów strategicznych oraz udzielanie i strukturyzację finansowania. Pełniła również funkcję stałego członka Komitetu Kredytowego Banku.

W latach 2015-2017 związana z PKP Intercity S.A. gdzie pełniła funkcję Dyrektora Wykonawczego ds. Finansów i Zakupów oraz przewodniczącej Komitetu Inwestycyjnego. Nadzorowała pracę departamentów: kontrolingu, finasowania, rachunkowości oraz zakupów. Była odpowiedzialna za proces dokapitalizowania spółki.

W latach 2011-2014 związana z grupą PKN Orlen, w której pełniła funkcję Dyrektora Biura Realizacji Projektów Strategicznych spółki PKN Orlen S.A., członka Rady Nadzorczej spółki IKS Solino oraz Prezesa Zarządu spółki Kopalnia Soli Lubień. Karierę zawodową rozpoczynała w 2001 r. w BRE Corporate Finance jako konsultant, manager oraz wicedyrektor w zespole doradztwa corporate finance, a od 2007 do 2011 r. była Wicedyrektorem w zespole doradztwa corporate finance w Pricewaterhouse Coopers. W ramach pracy w firmach doradczych była zaangażowana w szereg transakcji M_A i IPO.

Dagmara Zawadzka jest absolwentką kierunku Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Finanse i Biznes Międzynarodowy w Aarhus School of Business w Danii. Ponadto, ukończyła studia podyplomowe z zakresu Międzynarodowych Standarów Sprawozdawczości w Szkole Głównej Handlowej. Jest stypendystką California Polytechnic University, USA. Uzyskała międzynarodowy certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA).

Zgodnie z oświadczeniem Dagmara Zawadzka spełnia kryteria niezależności wynikające art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

Ponadto zgodnie z oświadczeniem Dagmara Zawadzka nie prowadzi innej działalności, w tym konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Dagmara Zawadzka nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Życiorys zawodowy Jacka Pogonowskiego

Jacek Pogonowski prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Usługi Konsultingowe Jacek Pogonowski. Od 2008 r. jest związany z funduszem V4C Eastern Europe (wcześniej: Baring Central European Fund), a od 2018 r. także z funduszem V4C Poland Plus, w których jest partnerem oraz pełni funkcję dyrektora. Od 1997 r. sprawował funkcję członka Zarządu Erste Investments, gdzie kierował działem fuzji i przejęć. Od 1995 r. pracował w oddziale Grupy Bank Austria w Polsce – IB Austria Financial Advisor. Karierę zawodową rozpoczął w firmie Arthur Andersen w Warszawie w 1991 r.

Jacek Pogonowski ukończył w 1991 r. St. John’s University w Nowym Jorku z tytułem licencjata w dziedzinie finansów. W roku 2012 ukończył kurs IESE Advanced Management Program na Uniwersytecie Navarry, a w roku 2017 na tym samym uniwersytecie kurs Become a Positive Leader to Accelerate Positive Change.

Zgodnie z oświadczeniem Jacek Pogonowski spełnia kryteria niezależności wynikające art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Ponadto zgodnie z oświadczeniem Jacek Pogonowski nie prowadzi innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Jacek Pogonowski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM