Biznes i finanse

PEPEES SA (15/2022) Rozpoczęcie programu skupu akcji własnych

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego Pepees S.A. („Spółka”) informuje iż podjął decyzję o rozpoczęciu programu odkupu akcji własnych na podstawie uchwały Nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 kwietnia 2022 r.

1. Celem programu odkupu akcji jest umorzenie skupionych akcji Spółki.

2. Nabywanie akcji własnych może zakończyć się nie później niż 14 kwietnia 2027 r.

3. Program odkupu akcji trwać będzie od dnia 29 czerwca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. z tym zastrzeżeniem, że Zarząd Spółki jest uprawniony do:

(i) rezygnacji z realizacji Programu Skupu lub jego wstrzymania na każdym etapie;

(ii) zakończenia Programu Skupu przed wygaśnięciem upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie, również w sytuacji gdy kapitał rezerwowy nie został wykorzystany w całości.

4. Programem odkupu objętych jest nie więcej niż 7.125.000 (siedem milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy) sztuk akcji własnych, zwykłych, na okaziciela, o wartości nominalnej 0,06 zł (sześć groszy) każda, oznaczonych kodem papierów wartościowych ISIN: PLPEPES00018, w pełni opłaconych, notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A w Warszawie, lub nabywanych poza rynkiem regulowanym prowadzonym przez ww. Giełdę.

5. Wysokość środków przeznaczona na sfinansowanie programu odkupu nie będzie większa niż 14.250.000 zł (czternaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

6. Cena minimalna, za którą Spółka będzie nabywać własne akcje wyniesie 0,30 zł (trzydzieści groszy) za każdą akcję.

7. W ramach realizacji programu odkupu Spółka może nabyć akcje stanowiące łącznie nie więcej niż 7,5% kapitału zakładowego Spółki w wysokości ustalonej na ostatni dzień Programu Skupu, do czasu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel z kapitału rezerwowego utworzonego uchwałą nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 14 kwietnia 2022 roku.

8. Program skupu będzie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Market Abuse Regulation”) oraz rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 roku uzupełniającym powyższe Rozporządzenie w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.

9. Zarząd Spółki będzie podawał do publicznej wiadomości wymagane informacje o nabytych w ramach programu odkupu akcjach własnych.

10. Zarząd Spółki poda do publicznej wiadomości informacje o wszelkich późniejszych zmianach programu odkupu i zaistnieniu zdarzeń, mających wpływ na realizację programu odkupu, w tym o:

(i) rezygnacji z realizacji lub wstrzymania program odkupu w okresie jego trwania;

(ii) zakończeniu programu odkupu przed wygaśnięciem upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie, również w sytuacji gdy kapitał rezerwowy nie został wykorzystany w całości.

11. Akcje własne Spółki nabywane będą za pośrednictwem Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie.

Podstawa prawna: Art. 2.1 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 roku uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM