Biznes i finanse

PKP CARGO SA (26/2022) Uchwały podjęte oraz niepodjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w dniu 29 czerwca 2022 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbyło się w dniu 29 czerwca 2022 r. wraz z wynikami głosowań.

Ponadto Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje treść projektu uchwały poddanej pod głosowanie, która nie została podjęta przez ZWZ.

Podczas obrad ZWZ przedstawiciel akcjonariusza – Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny zgłosił sprzeciw do protokołu w odniesieniu do Uchwały Nr 28/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 29 czerwca 2022 r.

Podczas obrad ZWZ nie odstąpiono od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 6) – 9) Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity z 2018 r. Dz. U. 2018 r., poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM