Biznes i finanse

ECHO INVESTMENT SA (41/2022) Zawarcie przenoszącej umowy sprzedaży nieruchomości położonej w Łodzi będącej w użytkowaniu wieczystym spółki zależnej Emitenta

Zarząd spółki Echo Investment S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 30 czerwca 2022 r. spółka zależna Emitenta, tj. Projekt Echo – 130 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, jako sprzedający (Sprzedający) oraz spółka prawa niemieckiego FARKAS Grundstücksgesellschaft mbH _ Co KG z siedzibą w Grünwald, podmiot zarządzany przez instytucjonalnego zarządcę nieruchomości, jako kupujący (Kupujący, przy czym Kupujący łącznie ze Sprzedającym będą dalej łącznie zwani Stronami), zawarli przenoszącą umowę sprzedaży nieruchomości położonej w Łodzi będącej w użytkowaniu wieczystym Sprzedającego (Umowa Przenosząca).

Przedmiot transakcji

Na podstawie zawartej Umowy Przenoszącej Kupujący nabył nieruchomość Sprzedającego, oraz inne składniki majątkowe obejmujące w szczególności:

(a) prawo użytkowania wieczystego działki gruntu o numerze ewidencyjnym 158/54 znajdującej się w Łodzi przy ulicy Milionowej („Grunt”), prawo własności dwóch budynków biurowych oznaczonych jako „C” i „D”, wzniesionych na Gruncie („Budynki”) oraz budowli wniesionych na tym Gruncie dla których to praw Sąd Rejonowy dla dzielnicy Łódź-Śródmieście w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00338912/8;

(b) prawo własności wskazanych ruchomości.

Umowa Przenosząca została zawarta w wykonaniu przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości zawartej pomiędzy Stronami w dniu 23 grudnia 2021 r. o czym Emitent informował raportem bieżącym Nr 3/2022 z dnia 11 stycznia 2022 r., po spełnieniu lub zrzeczeniu się odpowiednich warunków zawieszających oraz w wykonaniu warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości zawartej pomiędzy Stronami w dniu 15 czerwca 2021 r, po spełnieniu warunku w niej określonego.

W ramach transakcji, Sprzedający zobowiązał się do dokończenia (po Zamknięciu) budowy Budynku „J”, który będzie zlokalizowany na Gruncie.

W ramach transakcji Strony zawarły również umowy gwarancji jakości Budynków oraz Budynku „J” (Umowa Gwarancji Jakości), umowę gwarancji czynszowych (Umowa Gwarancji Czynszowych) oraz umowę o prace wykończeniowe (Umowa o Prace Wykończeniowe). Podstawowe postanowienia Umowy Gwarancji Jakości przewidują udzielenie Kupującemu gwarancji jakości na Budynki, Budynek „J” i budowle znajdujące się na Nieruchomości. Podstawowe postanowienia Umowy Gwarancji Czynszowych przewidują gwarancję na rzecz kupującego pokrycia przez sprzedawcę płatności czynszowych oraz opłat eksploatacyjnych dla poszczególnych części Budynków, które nie zostały wynajęte podmiotom trzecim w dniu podpisania Umowy Przenoszącej oraz tych, które zostały wynajęte, a w stosunku do których zostały zastosowane obniżki czynszu lub okresy bezczynszowe. Podstawowe postanowienia Umowy o Prace Wykończeniowe przewidują zobowiązanie Sprzedającego do przeprowadzenia prac aranżacyjnych i budowlanych na Nieruchomości.

Wartość Transakcji i Cena

Wartość transakcji (Wartość Transakcji) w dniu zawarcia Umowy Przenoszącej wyniosła 56.701.267 EUR + VAT.

Kwota do zapłaty na Zamknięciu została obliczona w oparciu o Wartość Transakcji pomniejszoną m.in. o kwotę wartości okresów bezczynszowych, wartości czynszów od powierzchni nieprzekazanych najemcom, a także o inne koszty. Dodatkowo, Cena zostanie pomniejszona o kwotę wartości prac aranżacyjnych i budowlanych (w tym prac związanych z usuwaniem ewentualnych usterek). W rezultacie, Cena płatna na Zamknięciu pod Umową Przyrzeczoną wyniosła 42.989.316 EUR + VAT.

Dodatkowo w okresie po Zamknięciu, w ramach kwoty Wartości Transakcji, Sprzedający otrzyma osobne wynagrodzenie związane z realizacją prac aranżacyjnych na powierzchniach najemców oraz z usuwaniem ewentualnych usterek w łącznej wysokości 3.055.768 EUR + VAT.

Dodatkowo w okresie po Zamknięciu, w ramach kwoty Wartości Transakcji, Sprzedający otrzyma osobne wynagrodzenie związane z wybudowaniem i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie Budynku „J”, który znajdować się będzie na Gruncie, oraz z usuwaniem ewentualnych usterek, w wysokości 4.100.889 EUR + VAT.

Postanowienia Umowy Przenoszącej nie odbiegają od postanowień stosowanych w tego typu transakcjach. Umowa Przenosząca zawiera standardowe dla tego typu transakcji postanowienia dotyczące zapewnień i oświadczeń sprzedawcy i kupującego oraz dotyczące odpowiedzialności Stron.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM