Biznes i finanse

MEDICALGORITHMICS SA (43/2022) Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A., które odbyło się 30 czerwca 2022 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości, w formie załączników do niniejszego raportu, treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2022 r. („Walne Zgromadzenie”) oraz treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte przez Walne Zgromadzenie, wraz z wynikami głosowania nad tymi uchwałami.

Ponadto, Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu zostały zgłoszone sprzeciwy przez jednego akcjonariusza w stosunku do następujących uchwał:

– Uchwały nr 5/06/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. oraz z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2021 roku,

– Uchwały nr 9/06/2022 w sprawie udzielenia Panu Markowi Dziubińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za 2021 rok,

– Uchwała nr 10/06/2022 w sprawie udzielenia Panu Maksymilianowi Sztandera absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu ds. Finansowych za 2021 rok,

– Uchwała nr 11/06/2022 w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Gołębickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za 2021 rok,

– Uchwały nr Uchwała nr 12/06/2022 w sprawie udzielenia Panu Peter Pellerito absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za 2021 rok,

– Uchwały nr Uchwała nr 13/06/2022 w sprawie udzielenia Panu Markowi Dziubińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za 2021 rok,

– Uchwały nr Uchwała nr 14/06/2022 sprawie udzielenia Panu Michałowi Wnorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za 2021 rok,

– Uchwały nr Uchwała nr 15/06/2022 w sprawie udzielenia Pani Annie Sobockiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2021 rok,

– Uchwała nr 16/06/2022 sprawie udzielenia Panu Stanisławowi Borkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2021 rok,

– Uchwała nr 17/06/2022 w sprawie udzielenia Panu Martinowi Jasińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2021 rok,

– Uchwała nr 18/06/2022 sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Gładyszowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2021 rok,

– Uchwała nr 19/06/2022 w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Janasowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2021 rok,

– Uchwała nr 20/06/2022 w sprawie udzielenia Panu Werner Engelhardt absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2021 rok,

– Uchwała nr 21/06/2022 w sprawie udzielenia Panu Brandon von Tobel absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2021 rok,

– Uchwała nr 22/06/2022 w sprawie udzielenia Panu Markowi Tatarowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2021 rok,

– Uchwała nr 23/06/2022 w sprawie udzielenia Panu Arturowi Małkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2021 rok,

– Uchwała nr 24/06/2022 w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Matuszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2021 rok,

– Uchwała nr 25/06/2022 w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Urbanowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2021 rok,

– Uchwała nr 26/06/2022 w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Gołębickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2021 rok,

– Uchwała nr 28/06/2022 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Słowomira Kościaka,

– Uchwała nr 31/06/2022 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,

– Uchwała nr 32/06/2022 w sprawie (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej serii I, (ii) dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii I i praw do akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz (iii) zmiany Statutu Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM