Biznes i finanse

GROCLIN SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2022 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Skonsoilidowane dane finanasowe Grupy Groclin
Przychody ze sprzedaży 1 369 8 295 2
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 710 -1 518 -583 -332
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -2 792 -1 528 -601 -334
Zysk (strata) netto -2 648 -1 528 -570 -334
Zysk (strata) netto za rok obrotowy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -2 648 -1 528 -570 -334
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -10 598 190 -2 281 42
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -450 -325 -97 -71
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 4 919 950 1 058 208
Zmiana środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -6 130 816 -1 319 179
Aktywa razem (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 15 647 16 121 3 363 3 505
Zobowiązania długoterminowe dot. działalności kontynuowanej (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 449 562 97 122
Zobowiązania krótkoterminowe dot. działalności kontynuowanej (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 142 5 297 1 750 1 152
Zobowiązania długoterminowe dot. działalności zaniechanej (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 31 7
Zobowiązania krótkoterminowe dot. działalności zaniechanej (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 665 145
Kapitał własny (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 056 9 567 1 517 2 080
Kapitał podstawowy (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 119 676 119 676 25 723 26 020
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w sztukach) 119 675 790 74 466 156 119 675 790 74 466 156
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w sztukach) 120 842 457 74 466 156 120 842 457 74 466 156
Liczba akcji zwykłych (w sztukach) 119 675 790 119 675 790 119 675 790 119 675 790
Rozwodniona liczba akcji zwykłych (w sztukach) 122 175 790 119 675 790 122 175 790 119 675 790
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,02 -0,02 0,00 0,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,02 -0,02 0,00 0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 0,06 0,08 0,01 0,02
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 0,06 0,08 0,01 0,02
Jednostkowe dane finanasowe Groclin S.A.
Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej 19 4
Zysk (strata) z działalności operacyjnej z działalności kontynuowanej -654 -1 010 -141 -221
Zysk (strata) przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej -637 -1 359 -137 -297
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -667 -1 359 -143 -297
Przychody ze sprzedaży z działalności zaniechanej 3 175 694
Zysk (strata) z działalności operacyjnej z działalności zaniechanej 1 616 353
Zysk (strata) przed opodatkowaniem z działalności zaniechanej 1 935 423
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 579 127
Zysk (strata) netto za rok obrotowy -667 -780 -143 -171
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 604 -509 -345 -111
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 998 3 152 -860 690
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 5 642 -1 395 1 214 -305
Zmiana środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 39 1 248 9 273
Aktywa razem (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 113 116 108 784 24 313 23 652
Zobowiązania długoterminowe dot. działalności kontynuowanej (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 712 31 153 7
Zobowiązania krótkoterminowe dot. działalności kontynuowanej (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 215 1 203 1 336 262
Zobowiązania długoterminowe dot. działalności zaniechanej (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 31 7
Zobowiązania krótkoterminowe dot. działalności zaniechanej (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 665 145

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM