Biznes i finanse

BUDIMEX SA (41/2022) „Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 261.973 Mg” – wybór oferty konsorcjum spółek Grupy FBSerwis

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że powziął informację, iż Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o. wybrało ofertę konsorcjum: FBSerwis Kamieńsk Sp. z o.o. (spółka w 80% zależna od Budimex S.A.) oraz FBSerwis Karpatia Sp. z o.o., FBSerwis Dolny Śląsk Sp. z o.o., FBSerwis Wrocław Sp. z o.o. (spółki w 100% zależne od Budimex S.A.), jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 261.973 Mg w zakresie Zadania 2 (2.2*) – Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 65.025 Mg.

Wartość oferty: 54 007 586 zł netto.

Wskazana wyżej oferta spowodowała, iż łączna wartość zleceń z tym samym Zamawiającym w okresie od 8 września 2021 r. (tj. od daty ostatniego raportu bieżącego nr 66/2021) wyniosła 199 878 586 zł netto.

Warunki, na jakich została złożona oferta:

Wartość ofert: 54 007 586 zł netto

Planowany termin rozpoczęcia świadczenia usługi: od 01.08.2022 r. zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ, szacowany termin rozpoczęcia świadczenia usługi może ulec zmianie w zależności od terminu zawarcia umowy

Planowany termin zakończenia świadczenia usługi: do 20 miesięcy od momentu rozpoczęcia realizacji umowy

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez

Wykonawcę. Wynagrodzenie płatne za okresy miesięczne, na podstawie ilości przyjętych do przetworzenia odpadów

Gwarancja należytego wykonania umowy: 3% wartości brutto zamówienia

Oferta obejmuje zagospodarowanie maksymalnie 65.025 Mg odpadów komunalnych pochodzących (z nieruchomości zamieszkałych) z terenu m. Warszawy. Strumień odpadów obejmuje odpady komunalne zbierane selektywnie oraz zmieszane.

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Zamawiającego: 10% wartości brutto zamówienia

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Łączna wartość umów podpisanych pomiędzy Budimeksem i jego spółkami zależnymi i Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania w m. st. Warszawie wraz z wartością oferty przekracza próg 158.224 tys. zł netto.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM