Biznes i finanse

PKP CARGO SA (30/2022) Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje, że na posiedzeniu w dniu 12 lipca 2022 roku ukonstytuowała się Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. VIII kadencji.

Skład osobowy Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. VIII kadencji przedstawia się następująco:

1. Pan Władysław Szczepkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.;

2. Pan Andrzej Leszczyński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.;

3. Pan Henryk Grymel – Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.;

4. Pan Tomasz Andrzej Pietrek – Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.;

5. Pan Marek Ryszka – Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.;

6. Pan Paweł Sosnowski – Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.;

7. Pan Jarosław Stawiarski – Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.;

8. Pan Jarosław Ślepaczuk – Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A

9. Pan Michał Wnorowski – Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.;

10. Pani Izabela Wojtyczka – Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Rada Nadzorcza Spółki wybrała:

– Pana Władysława Szczepkowskiego do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

– Pana Andrzeja Leszczyńskiego do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Jednocześnie Spółka informuje, iż w dniu 12 lipca 2022 roku Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. powołała Komitet Audytu Rady Nadzorczej VIII kadencji w następującym składzie:

– Pani Izabela Wojtyczka;

– Pan Michał Wnorowski;

– Pana Jarosław Ślepaczuk.

Kryteria niezależności członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. określone w art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym i w

§ 20-21 Statutu PKP CARGO S.A. spełnia Pani Izabela Wojtyczka i Pan Michał Wnorowski.

Spółka informuje, że następujący przedstawiciele pracowników Spółki, zgodnie z 19 ust.3 Statutu Spółki, wchodzą w skład Rady Nadzorczej Spółki:

– Pan Henryk Grymel,

– Pan Tomasz Andrzej Pietrek,

– Pan Jarosław Ślepaczuk.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami członkowie Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A., będący przedstawicielami pracowników Spółki, nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie organu oraz nie zostali wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej członków Rady Nadzorczej, przedstawicieli pracowników Spółki, zostały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 5 w zw. z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM