Polityka i społeczeństwo

TK: wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec Wojciecha Hermelińskiego – sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku (komunikat)

TK informuje:

Wniosek o wszczęcie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności dyscyplinarnej Pana Wojciecha Hermelińskiego – sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku

Szanowna Pani Prezes,

Uprzejmie wnoszę o wszczęcie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności dyscyplinarnej Pana Wojciecha Hermelińskiego – sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, w związku z publicznymi wypowiedziami Pana sędziego, zarejestrowanymi w materiałach i publikacjach internetowych zamieszczonych pod adresami:

https://www.rp.pl/sady-i-trybunaly/art36686101-hermelinski-o-wyrembaku-takie-oswiadczenia-sedziemu-nie-przystoja ,

https://tvn24.pl/swiat/komentarz-jaroslawa-wyrembaka-na-stronie-trybunalu-konstytucyjnego-wojciech-hermelinski-i-sylwia-gregorczyk-abram-komentuja-5785363 ,

https://wiadomosci.wp.pl/kuriozalna-publikacja-trybunalu-konstytucyjnego-tusk-radio-maryja-bunczuczni-wojownicy-sierp-i-mlot-milosniczki-przerywania-ciazy-6789596202232480a ,

z których wynika w szczególności, że Pan Wojciech Hermeliński stwierdził między innymi:

„Profesor Wyrembak nie jest sędzią, bo został nieprawidłowo wybrany. Może to powoduje kompleks (…)”;

„(…) tekst świadczy o wyjątkowej emocjonalności pana Wyrembaka. Celowo nie nazywam go sędzią, bo został wybrany na miejsce już zajęte. Może to powoduje kompleks, który ujawnia się w tym piśmie? Jest to jednak zaskakujące, bo przecież pan Wyrembak uważa się za sędziego, a takie oświadczenia nie przystają sędziemu”;

„mimo iż Wyrembak powołany został na zajęte miejsce w TK, to skoro jest członkiem tego organu, tego Trybunału Konstytucyjnego, utożsamia się z sędziami, to tego rodzaju teksty nie powinny być wypowiadane przez sędziego”;

„Nie wiem, skąd ci ludzie biorą takie sformułowania. To jest niegodne sędziego. Nawet osoby, która sędzią nie jest, ale która utożsamia się z sędziami, orzekając już od kilku lat w Trybunale Konstytucyjnym”.

Uważam, że wyżej przytoczone wypowiedzi stanowią rażące naruszenie zasad etyki – w szczególności: określonych w paragrafie 4 ust. 1 i 2 Kodeksu Etycznego Sędziego Trybunału Konstytucyjnego – gdyż:

1) Pan Wojciech Hermeliński, jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, waży się publicznie, z wykorzystaniem środków masowego przekazu, podważać rozstrzygnięcia należące do wyłącznej kompetencji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Sejmu – w sprawie wyboru na sędziego Trybunału Konstytucyjnego i odbioru ślubowania sędziowskiego, a w konsekwencji – waży się publicznie, z wykorzystaniem środków masowego przekazu, kwestionować moc wielu orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego;

2) Pan Wojciech Hermeliński, jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, z wykorzystaniem środków masowego przekazu, uzurpuje sobie prawo do osobistego, publicznego rozstrzygania o tym, kto w Trybunale Konstytucyjnym jest sędzią, a kto nim nie jest, podczas gdy od nikogo takiego prawa nie otrzymał, zaś rozstrzygnięcie Sejmu oraz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie powołania mnie w 2018 roku na urząd sędziego Trybunału Konstytucyjnego w żadnym postępowaniu nigdy nie zostało podważone, a mój status sędziego był wielokrotnie potwierdzany przez Trybunał Konstytucyjny;

3) Pan Wojciech Hermeliński, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, z wykorzystaniem środków masowego przekazu, uzurpuje sobie prawo do osobistego diagnozowania cech osobowych innego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, a nawet posuwa się do insynuowania emocjonalności i kompleksów sędziego Trybunału Konstytucyjnego, co – zwłaszcza z uwagi na szczególny charakter funkcji sędziego – w moim przekonaniu, nosi znamiona karalnego pomówienia;

4) Pan Wojciech Hermeliński, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, z wykorzystaniem środków masowego przekazu, uzurpuje sobie prawo do publicznego:

– osobistego wyznaczania granic zachowań „przystających” sędziemu Trybunału Konstytucyjnego,

– osobistego decydowania o tym, co jest godne sędziego Trybunału Konstytucyjnego, a co godne nie jest,

– osobistego rozstrzygania o tym, jakie „teksty” mogą być wypowiadane przez sędziego Trybunału Konstytucyjnego, a jakie nie,

– pouczania, oceniania i recenzowania innego sędziego Trybunału Konstytucyjnego,

podczas gdy od nikogo takiego uprawnienia nie otrzymał, zaś rozstrzygnięcia w zakresie wyżej wskazanych materii, w świetle obowiązującego prawa, zdecydowanie nie należą do Pana Wojciecha Hermelińskiego, a do Trybunału Konstytucyjnego i jego organów.

Uprzejmie wnoszę o zbadanie w toku postępowania całej – wyjątkowo nasilonej ostatnio – aktywności medialnej Pana Wojciecha Hermelińskiego, sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, związanej z publicznymi wypowiedziami w sprawie innych sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Uważam, że wszczęcie i przeprowadzenie stosownego postępowania w przedmiocie odpowiedzialności dyscyplinarnej stało się konieczne w szczególności z tego powodu, że sędzia w stanie spoczynku Wojciech Hermeliński, przypisując sobie, bez żadnych podstaw, wszystkie wyżej wskazane uprawnienia, używa środków masowego przekazu do publicznego formułowania niezasadnych i bardzo daleko idących wypowiedzi, pouczeń i ocen dotyczących innego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, w tym: jego statusu, a nawet cech osobowych. Jednocześnie z jego wypowiedzi wynika, że odmawia prawa do wypowiedzi publicznej innemu sędziemu Trybunału Konstytucyjnego, nawet wówczas, gdy stanowi ona jedynie reakcję na groźby formułowane publicznie pod jego adresem, noszące znamiona gróźb karalnych – mimo, że te od dawna z dużą siłą stymulują eskalację przemocy i fizycznej agresji wobec czynnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, zagrażających także bezpieczeństwu ich osób najbliższych, w tym: w miejscach ich zamieszkania.

Na koniec uzasadnienia wniosku wskazuję, że przytoczone publiczne wypowiedzi Pana Wojciecha Hermelińskiego, formułowane z użyciem środków masowego przekazu, ukierunkowane są między innymi na potwierdzenie tezy stanowiącej dla niektórych oręż w zajadłej walce politycznej, a zakładającej bez żadnych podstaw, że objąłem w Trybunale Konstytucyjnym mandat sprawowany przez Profesora Romana Hausera. Pan Wojciech Hermeliński, działając jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, przemilcza jednocześnie, że:

– sędzią Trybunału Konstytucyjnego zostałem w 2018 roku w związku ze śmiercią sędziego TK, Profesora Henryka Ciocha, zaś Profesor Roman Hauser – w chwili zainicjowania procedury mojego wyboru – pozostawał nadal czynnym sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego,

– już sam status Profesora Romana Hausera jako sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego – w czasie całej procedury mojego wyboru – wykluczał, i wyklucza, w sposób ostateczny i wolny od wątpliwości, możliwość podważania mojego statusu sędziego Trybunału Konstytucyjnego, uzyskanego w wyniku prawidłowo przeprowadzonej procedury wyboru, dopełnionej odebraniem ślubowania sędziowskiego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Praktyka publicznego formułowania zarzutów tak poważnych, jak zarzut zasiadania w składach orzekających mimo braku uprawnień do orzekania, i to z użyciem środków masowego przekazu, za każdym razem domaga się zachowywania przynajmniej elementarnej ludzkiej uczciwości, rzetelności i zawodowego profesjonalizmu w prezentacji wszystkich okoliczności faktycznych i prawnych, które miałyby ewentualnie zarzuty takie potwierdzać – lub mogłyby je dyskwalifikować. Zaniedbania w tym zakresie są szczególnie rażące, jeżeli ujawniają się po stronie sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku – w moim przekonaniu, mogą być oceniane, jako rodzaj niebezpiecznej manipulacji opinią publiczną.

Z wyrazami szacunku

Jarosław Wyrembak sędzia Trybunału Konstytucyjnego

Za pośrednictwem Prezes Trybunału Konstytucyjnego do wiadomości:

1) Pana Andrzeja Dudy – Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

2) Pani Elżbiety Witek – Marszałek Sejmu

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy Prawo prasowe.(PAP)


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM