Biznes i finanse

INTERSPORT POLSKA SA Raport okresowy roczny RR

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2 020 2021 2 020
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 231 772,00 156 321,00 50 426,00 34 599,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 330,00 -26 543,00 72,00 -5 875,00
Zysk (strata) brutto -817,00 -27 112,00 -178,00 -6 001,00
Zysk (strata) brutto -1 440,00 -26 407,00 -313,00 -5 845,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 280,00 -23 759,00 2 454,00 -5 258,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 969,00 -3 964,00 -1 298,00 -877,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -8 560,00 33 806,00 -1 862,00 7 482,00
Przepływy pieniężne netto, razem -3 249,00 6 085,00 -707,00 1 347,00
Aktywa, razem 120 910,00 131 162,00 25 988,00 28 145,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 117 801,00 126 613,00 25 320,00 27 168,00
Zobowiązania długoterminowe 15 193,00 28 606,00 3 266,00 6 138,00
Zobowiązania krótkoterminowe 96 701,00 90 882,00 20 785,00 19 501,00
Kapitał własny 3 109,00 4 549,00 668,00 976,00
Kapitał zakładowy 3 413,00 3 413,00 734,00 732,00
Liczba akcji/udziałów 34 130 700,00 34 130 700,00 34 130 700,00 34 130 700,00
Zysk (strata) na jedna akcję/udział zwykły (w PLN/EUR) -0,04 -0,77 -0,01 -0,17
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) -0,04 -0,77 -0,01 -0,17
Wartość księgowa na jedną akcję/udział (w PLN/EUR) 0,09 0,13 0,02 0,03
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,09 0,13 0,02 0,03

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM