Biznes i finanse

EFEKT SA (22/2022) Oddalenie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A. z dnia 2 lipca 2020 roku w sprawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki popr

W nawiązaniu do przekazanej przez Zarząd Emitenta raportem bieżącym ESPI nr 35/2020, uzupełnionej w kolejnych raportach okresowych, a także raportem bieżącym ESPI nr 5/2022 informacji o wytoczeniu przeciwko Emitentowi powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A. z dnia 2 lipca 2020 roku w sprawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii FF z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, Zarząd Korporacji Gospodarczej „Efekt” S.A. (dalej „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 20 lipca 2022 roku powziął od swojego pełnomocnika informację o wydaniu w tej sprawie przez Sąd Apelacyjny we Krakowie, I Wydział Cywilny wyroku z dnia 1 lipca 2022 roku, którym Sąd ten zmienił zaskarżony przez Emitenta wyrok Sądu I instancji w ten sposób, że oddalił ww. powództwo oraz zasądził solidarnie na rzecz Emitenta od powodów koszty zastępstwa procesowego za obie instancje.

Powyżej opisany wyrok jest prawomocny. Emitent od początku kwestionował zasadność roszczenia objętego żądaniem pozwu.

Z uwagi jednakże na to, iż powództwo w tej sprawie zostało zabezpieczone przez Sąd poprzez wstrzymanie wykonalności tej uchwały, o czym Emitent informował w powyżej wskazanych raportach okresowych, wobec upływu terminu przewidzianego treścią art. 431 § 4 kodeksu spółek handlowych do zgłoszenia uchwały o podwyższeniu kapitału do sądu rejestrowego, podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji akcji serii FF nie dojdzie do skutku.

Oznacza to, iż w związku z prawomocnym oddaleniem powództwa, mając na Uwadze istotne pokrzywdzenie Spółki oraz interesu większości akcjonariuszy, którzy głosowali kwalifikowaną większością prawie 83 % głosów za uchwałą z akcji imiennych oraz zwykłych na okaziciela oraz 100 % głosujących za akcjonariuszy akcjonariuszy posiadających imienne akcje uprzywilejowane co do prawa głosu, Emitent rozważy przysługujące na podstawie art. 746 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego roszczenie przeciwko akcjonariuszom, którzy wytoczyli powyżej opisane powództwo o naprawienie szkody wyrządzonej wykonaniem im udzielonego w tej sprawie zabezpieczenia poprzez wstrzymanie wykonalności uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z dnia 2 lipca 2020 roku w sprawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii FF z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Spółka zamierzała przeznaczyć środki uzyskane z emisji dla zapewnienia dywersyfikacji i zwiększenia rentowności przychodów oraz wzmocnienia zaangażowania w rozwój obszarów działania, w szczególności na pełniejsze wykorzystanie nieruchomości należącej do grupy w Krakowie przy Opolskiej 12″.

Planowane inwestycje miały objąć m.in. budynek usługowo-biurowo-handlowy i budynek usługowo-hotelowy, modernizację kompleksu handlowego Rybitwy, zakup nieruchomości inwestycyjnych oraz akwizycje. Należy przy tym zaznaczyć , iż zaskarżenie Emisji miało negatywny wpływ na negocjacje Zarządu Spółki z bankiem w związku z planami restrukturyzacji zadłużenia.

Skarżący są członkami istniejącego ustnego porozumienia akcjonariuszy, o sformalizowaniu którego Spółka została zawiadomiona w dniu 19 października 2020 roku co zostało przekazane przez Emitenta do publicznej wiadomości raportem bieżącym ESPI nr 44 z dnia 19 października 2020 roku.

Podstawa prawna:

§ 19ust. 1 pkt 10) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM