Biznes i finanse

BANK MILLENNIUM SA Raport okresowy półroczny za 2022 PSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
Przychody z tytułu odsetek i przychody o podobnym charakterze 2 551 239 1 339 896 549 516 294 664
Przychody z tytułu opłat i prowizji 528 405 499 849 113 814 109 925
Wynik finansowy przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym -3 549 -348 941 -764 -76 738
Wynik finansowy po opodatkowaniu -262 601 -511 648 -56 562 -112 519
Całkowite dochody za okres sprawozdawczy -913 886 -711 301 -196 844 -156 426
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 122 270 5 196 216 1 103 295 1 142 729
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 866 120 -1 213 782 401 947 -266 930
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -99 301 -91 646 -21 389 -20 154
Przepływy pieniężne netto, razem 6 889 089 3 890 788 1 483 854 855 645
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,22 -0,42 -0,05 -0,09
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą -0,22 -0,42 -0,05 -0,09
Aktywa razem 108 858 216 103 913 908 23 257 321 22 592 927
Zobowiązania wobec banków i innych instytucji monetarnych 546 837 539 408 116 831 117 278
Zobowiązania wobec klientów 96 122 029 91 447 515 20 536 262 19 882 488
Kapitał własny 5 778 736 6 697 246 1 234 614 1 456 113
Kapitał zakładowy 1 213 117 1 213 117 259 180 263 755
Liczba akcji (w szt.) 1 213 116 777 1 213 116 777 1 213 116 777 1 213 116 777
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 4,76 5,52 1,02 1,20
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 4,76 5,52 1,02 1,20
Współczynnik wypłacalności 15,19% 17,06% 15,19% 17,06%
na jedną akcję (w zł / EUR)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM