Biznes i finanse

LSI SOFTWARE SA Raport okresowy półroczny za 2022 PSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
Dane skonsolidowane za okres
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług 25 430 22 825 5 477 5 020
Zysk (strata) brutto na sprzedaży 7 541 4 834 1 624 1 063
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -569 2 152 -123 473
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -558 1 931 -120 425
Zysk (strata) netto -749 1 991 -161 438
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego -749 1 991 -161 438
Aktywa razem (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 60 735 60 671 12 976 13 191
Kapitał własny (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 45 297 46 046 9 678 10 011
Kapitał podstawowy (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 3 261 3 261 697 709
Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 45 297 46 046 9 678 10 011
Zobowiązania długoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 2 604 2 144 556 466
Zobowiązania krótkoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 12 834 12 481 2 742 2 714
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 168 820 -252 180
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 654 -2 189 -1 433 -481
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -811 2 708 -175 596
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -8 633 1 339 -1 859 294
Liczba akcji (w szt.) 3 260 762 3 260 762 3 260 762 3 260 762
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł /eur) -0,23 0,61 -0,05 0,13
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /eur) 13,89 14,12 2,97 3,07
Dane jednostkowe za okres
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług 23 080 20 311 4 971 4 467
Zysk (strata) brutto na sprzedaży 6 218 3 680 1 339 809
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 342 1 257 -289 276
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 68 1 049 15 231
Zysk (strata) netto -51 1 102 -11 242
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego -51 1 102 -11 242
Aktywa razem (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 60 786 60 244 12 987 13 098
Kapitał własny (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 45 758 45 809 9 776 9 960
Kapitał podstawowy (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 3 261 3 261 697 709
Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 45 758 45 809 9 776 9 960
Zobowiązania długoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 2 601 2 104 556 457
Zobowiązania krótkoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 12 427 12 331 2 655 2 681
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 256 270 -486 59
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 187 -2 097 -1 117 -461
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -763 2 728 -164 600
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -8 206 901 -1 768 198
Liczba akcji (w szt.) 3 260 762 3 260 762 3 260 762 3 260 762
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł /eur) -0,02 0,34 0,00 0,07
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /eur) 14,03 14,05 3,00 3,05

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM