Biznes i finanse

CYFROWY POLSAT SA (34/2022) Zawarcie dodatkowego porozumienia związanego z ogłoszonym przez Spółkę programem emisji obligacji (ang. Side and Policy Agreement) z International Finance Corporation

Nie podlega rozpowszechnianiu, publikacji ani dystrybucji, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii, Wielkiej Brytanii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której podlega to ograniczeniom lub jest niedozwolone.

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje o zawarciu w dniu 13 grudnia 2022 r. dodatkowego porozumienia (ang. Side and Policy Agreement) („Porozumienie”) z International Finance Corporation („IFC”).

Zawarcie Porozumienia jest związane z rozważaniem przez IFC nabycia obligacji, które mogą zostać wyemitowane przez Spółkę w ramach programu emisji obligacji Spółki o łącznej maksymalnej wartości nominalnej obligacji w wysokości 4.000.000.000 (słownie: czterech miliardów) złotych („Program”), o utworzeniu którego Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 31/2022 z dnia 29 listopada 2022 r.

Zawarcie Porozumienia nie rodzi po stronie IFC kontraktowego obowiązku nabycia obligacji Spółki, które mogą zostać wyemitowane przez Spółkę w ramach Programu. Spółka nie zobowiązała się również wobec IFC do dokonania emisji obligacji w ramach Programu. Ostateczna decyzja Spółki o dokonaniu emisji obligacji w ramach Programu oraz jej warunkach zostanie podjęta na etapie podejmowania odpowiedniej uchwały przez Zarząd Spółki, o czym Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Porozumienie przewiduje zobowiązanie do wydatkowania określonych kwot na realizację projektów z zakresu czystej energii na zasadach wskazanych szczegółowo w Porozumieniu („Projekty”).

Zgodnie z Porozumieniem zarówno Spółka, jak i określone inne spółki, które będą mogły realizować Projekty

zgodnie z Porozumieniem („Spółki Projektowe”), dokonają w określonych w Porozumieniu terminach m.in. implementacji odpowiednich polityk oraz dokonania określonych czynności, zgodnie z wymogami IFC dotyczącymi ochrony środowiska, kwestii społecznych oraz bezpieczeństwa pracowników (E_S Requirements) („Wymogi E_S”), a także implementacji oraz rozwoju odpowiedniego systemu zarządzania środowiskowego i społecznego, który umożliwi identyfikację określonych ryzyk związanych z realizacją Projektów przez Spółki Projektowe (E_S Management System).

Porozumienie nakłada na Spółkę również standardowe zobowiązania dotyczące przeciwdziałania terroryzmowi, praniu brudnych pieniędzy oraz korupcji.

Na zasadach w nim określonych, Porozumienie przewiduje wygaśnięcie Porozumienia, m.in. w przypadku: (i) nieprzydzielenia IFC jakichkolwiek obligacji, które będą emitowane w ramach Programu, lub (ii) z dniem, w którym IFC przestanie posiadać jakiekolwiek obligacje Spółki, które zostaną wyemitowane przez Spółkę w ramach Programu.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zastrzeżenie:

Niniejszy raport bieżący został przygotowany stosownie do wymogów art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny i celem jego publikacji przez Spółkę jest wyłącznie przekazanie informacji na temat zawarcia Porozumienia z IFC. Niniejszy raport bieżący nie służy w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu oferty lub emisji obligacji Spółki i nie jest materiałem reklamowym przygotowanym lub opublikowanym przez Spółkę na potrzeby promowania oferty lub emisji obligacji Spółki albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia.

Niniejszy raport bieżący, jak też jakakolwiek jego część, nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Spółka nie zamierza dokonać rejestracji Obligacji, ani przeprowadzać jakiejkolwiek oferty Obligacji w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Z zastrzeżeniem podjęcia przez Spółkę ostatecznej decyzji o dokonaniu emisji Obligacji oraz jej warunkach na etapie podejmowania odpowiedniej uchwały przez Zarząd Spółki, Obligacje będą oferowane i sprzedawane wyłącznie poza Stanami Zjednoczonymi w ramach transakcji offshore (ang. offshore transactions) na podstawie Regulacji S (ang. Regulation S) zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM