Biznes i finanse

ED INVEST SA (17/2022) Zawarcie umów sprzedaży ponad 50% akcji Spółki przez głównych akcjonariuszy Spółki i zakończeniu przeglądu opcji strategicznych

Zarząd ED Invest S.A. („Emitent”; „Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących Spółki nr 13/2022, nr 14/2022, nr 15/2022 oraz nr 16/2022 informuje, że w dniu 14 grudnia 2022 r. pomiędzy VESPER CAPITAL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, będącą spółką celową następujących podmiotów: i) spółki Q INVESTMENTS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ii) Pana Macieja Krzewińskiego, iii) Pana Łukasza Deńcy, iv) Pana Adrianus Heymans; v) Pana Macieja Frydę oraz vi) Pana Artura Naumana („Inwestor”) a Zofią Egierską pełniącą jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu Spółki oraz pomiędzy Inwestorem a Jerzym Dyrczem pełniącym jednocześnie w Spółce funkcję Wiceprezesa Zarządu, w ramach pozasesyjnych transakcji pakietowych, Inwestor nabył od p. Zofii Egierskiej 4.074.921 akcji Spółki, stanowiących 32,90% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 4.074.921 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 32,90% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz nabył od p. Jerzego Dyrcza pełniącego jednocześnie w Spółce funkcję Wiceprezesa Zarządu 3.585.650 akcji Spółki, stanowiących 28,95% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 3.585.650 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 28,95% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. łącznie 7.660.571 akcji Spółki, stanowiących łącznie 61,85% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających łącznie do 7.660.571 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących łącznie 61,85% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki („Akcje”).

Cena sprzedaży Akcji wyniosła 4,08 zł za jedną Akcję. Łączna cena sprzedaży Akcji wyniosła 31 255 129,70 zł zł („Cena”). Zapłata Ceny oraz przeniesienie tytułu prawnego do Akcji nastąpi wraz z rozliczeniem transakcji pakietowych obejmujących sprzedaż Akcji. Rozliczenie transakcji pakietowych nastąpi nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od dnia zawarcia Umowy.

W związku z zawarciem ww. transakcji, Emitent informuje o zakończeniu przeglądu opcji strategicznych, którego dotyczył raport bieżący nr 19/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r., w wyniku którego doszło do zawarcia ww. transakcji.

Zarząd Spółki podjął decyzję o zakończeniu przeglądu opcji strategicznych po otrzymaniu od akcjonariuszy informacji o zawarciu ww. transakcji w dniu 14 grudnia 2022 roku z inwestorem, którego pozyskanie dla Spółki będzie zgodne z jej celami rozwojowymi. Podczas przeglądu opcji strategicznych Zarząd Spółki dokonał oceny warunków rynkowych, przeanalizował różne opcje strategiczne dla Spółki oraz przeprowadził rozmowy z ograniczoną liczbą podmiotów w ramach zwyczajowych procedur stosowanych przy przeglądzie opcji strategicznych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM