Biznes i finanse

Officeworks wykorzystuje Rimini Connect™ for Browsers w celu utrzymania wsparcia klienta o kluczowym znaczeniu i unikania kosztownej, złożonej aktualizacji oprogramowania SAP

LAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)– Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca produktów i usług z dziedziny oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partner Salesforce, ogłosił dzisiaj, że firma Officeworks wykorzystała Rimini Connect™ for Browsers, część Rimini Connect™, pakietu rozwiązań z dziedziny integracji i interoperacyjności, do utrzymania stabilności swoich podstawowych funkcji w następstwie wycofania przeglądarki Microsoft Internet Explorer 11 (IE11).

Ta informacja prasowa zawiera multimedia. Pełna treść informacji prasowej znajduje się tutaj: https://www.businesswire.com/news/home/20221212005852/pl/.

Czołowy australijski sprzedawca detaliczny artykułów biurowych, materiałów, mebli, technologii i zasobów edukacyjnych, firma Officeworks kieruje się zobowiązaniem do „zapewniania swoim klientom jak najlepszych doświadczeń”. Polega ona na rozwiązaniach SAP w zakresie zarządzania relacjami z klientami (CRM) i planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) w każdej kwestii, od wsparcia klienta po zamówienia internetowe i wiele więcej. Dzięki współpracy i partnerstwu z Rimini Street firma Officeworks była w stanie przedłużyć cykl życia swoich podstawowych produktów SAP i zmaksymalizować czerpane z nich korzyści.

Firma Officeworks była w stanie uniknąć kosztownej, złożonej aktualizacji swojego podstawowego systemu SAP ERP i mogła kontynuować działalność zgodnie ze swoim własnym, dostosowanym do potrzeb planem działania w zakresie technologii informacyjnych, zapewniając sobie bardziej wszechstronne funkcjonalności niż dostępne dla użytkowników systemu opartego na IE11 w odniesieniu do wsparcia klienta o krytycznym znaczeniu i funkcji w ramach zarządzania relacjami z klientami.

„Wiele organizacji w Australii i na całym świecie napotyka ten sam problem, gdy na funkcjonalność o krytycznym znaczeniu wpływają różne zmiany technologiczne lub sprzętowe – powiedział Daniel Benad, wiceprezes grupy i regionalny kierownik generalny Rimini Street w regionie Oceanii. – Firma Officeworks ściśle współpracowała z Rimini Street w celu zapewnienia, by działalność nie odczuła skutków wycofania technologii, której wymagały kluczowe zespoły ds. zarządzania relacjami z klientami i wsparcia klienta. Dzięki temu firma mogła nadal realizować swoje strategiczne, innowacyjne projekty przynoszące korzyści klientom, a jednocześnie unikać kosztownych aktualizacji SAP.

Inwestycje w przyszłościowe technologie we współpracy z Rimini Street

W 2021 r. firma Microsoft ogłosiła zamiar wycofania przeglądarki IE11. System SAP używany przez Officeworks był certyfikowany jedynie do dostępu za pomocą IE11, co oznaczało, że sprzedawca wymagał alternatywnej przeglądarki do skutecznego dalszego korzystania ze swojego podstawowego systemu CRM lub mógł zaryzykować możliwość braku udzielania pomocy klientom za pośrednictwem telefonicznej obsługi klienta i internetowego wsparcia klienta po wycofaniu IE11.

Firma Officeworks musiała rozwiązać problem utrzymania stabilności, a jednocześnie zapewnić swoim pracownikom działu wsparcia klienta i innym osobom polegającym na SAP CRM prawie niezauważalne i niezakłócone przekształcenie funkcjonalności systemu. Firma stwierdziła, że kompleksowa aktualizacja nie była opłacalnym sposobem rozwiązania tego problemu. Dlatego też nawiązała współpracę z Rimini Street i podjęła decyzję o rozszerzeniu zakresu swoich rozwiązań dla oprogramowania w zakresie obsługi i wsparcia, w związku z czym wdrożyła Rimini Connect for Browsers. Po przeprowadzeniu rygorystycznych testów i wprowadzeniu szytych na miarę dostosowań rozwiązań, koniecznych w celu zaspokojenia wyjątkowych potrzeb środowiska Officeworks, wdrożenie zostało ukończone przed wycofaniem IE11.

„Dzięki Rimini Street firma Officeworks jest chroniona przed obecnymi i przyszłymi wyzwaniami związanymi z kompatybilnością przeglądarek oraz jest w stanie osiągnąć taką samą potrzebną funkcjonalność, ale za pośrednictwem innych przeglądarek takich jak Chrome czy Edge – powiedział Michael Howard, dyrektor operacyjny Officeworks. – Teraz możemy mieć pewność, że na zdolność członków naszych wewnętrznych zespołów do obsługi naszych cenionych klientów nie będą już wpływać przeszkody związane z przeglądarkami”.

Rimini Connect for Browsers stanowi część pakietu Rimini Connect obejmującego sprawdzone, proaktywne rozwiązania z dziedziny integracji i interoperacyjności, które umożliwiają łatwe spełnianie stale zmieniających się wymogów dotyczących integracji i interoperacyjności. Klienci mogą wprowadzać modernizacje i innowacje w swoim środowisku technologicznym oraz wydłużać okres eksploatacji i zwiększać wartość swojego oprogramowania dla przedsiębiorstw dzięki stałemu utrzymywaniu kompatybilności i integracji aplikacji i baz danych – obecnie i w przyszłości – między sobą oraz z elementami zespołu rozwiązań technologicznych, od systemów operacyjnych po przeglądarki.

Więcej informacji można uzyskać, odwiedzając Rimini Connect™ for Browsers.

Informacje o Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka Russell 2000®, jest globalnym dostawcą oprogramowania i wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje ultraresponsywne i zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na znaczne oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Jak dotąd ponad 4900 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku, sektora publicznego i niemalże z każdej branży wybrało Rimini Street jako zaufanego dostawcę produktów i usług z zakresu oprogramowania dla firm. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.riministreet.com oraz na profilach Rimini Street w serwisach Twitter, Facebook i LinkedIn. (IR-RMNI)

Wypowiedzi prognozujące

Niektóre stwierdzenia w niniejszym komunikacie nie odnoszą się do faktów, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbour” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak „może”, „powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje”, „uważa”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „będzie nadal”, „przyszły”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie można ich uznać za fakty. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczącym działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. ilość i harmonogram odkupów, jeśli będą realizowane, w ramach naszego programu odkupu akcji oraz naszą zdolność do zwiększenia wartości dla akcjonariuszy za pomocą takiego programu; wpływ naszych bieżących zobowiązań w zakresie obsługi zadłużenia w związku z naszym kredytem oraz zobowiązań finansowych i operacyjnych na naszą działalność oraz powiązane z tym ryzyko stopy procentowej, w tym niepewność związana z odejściem od LIBOR i przejściem na inne wskaźniki referencyjne stopy procentowej; czas trwania skutków gospodarczych, operacyjnych i finansowych pandemii COVID-19 dla naszej działalności oraz działania podejmowane przez władze rządowe, klientów oraz inne podmioty w odpowiedzi na pandemię; zmiany otoczenia biznesowego, w którym Rimini Street prowadzi działalność, w tym wpływ wszelkich tendencji wywołujących recesję w gospodarce, z uwzględnieniem inflacji, rosnących stóp procentowych i wahań kursów walut, jak również zmiany w ogólnych warunkach finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której działa spółka Rimini Street oraz branże jej klientów; ewolucję warunków zarządzania oprogramowaniem biznesowym i wsparcia dla naszych klientów oraz nasze perspektywy i zdolność pozyskiwania i utrzymywania klientów oraz dalszego wykorzystania ich bazy; katastrofy, które mogą zaburzyć naszą działalność lub działalność naszych obecnych i potencjalnych klientów, w tym akty terroryzmu i działania geopolityczne dotyczące przestrzeni międzynarodowej; niekorzystne rozstrzygnięcia i koszty obrony związane z toczącymi się i przyszłymi postępowaniami sądowymi; konieczność i zdolność do zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach oraz zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalającą na zwiększenie finansowania inicjatyw rozwojowych; wystarczającą ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalającą na spełnienie wymogu zachowania płynności, w tym w ramach naszego instrumentu kredytowania; naszą zdolność do utrzymania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej nad sprawozdawczością finansową i naszą zdolność do rozwiązywania wszelkich zidentyfikowanych istotnych problemów w zakresie naszej kontroli wewnętrznej; zmiany w przepisach, w tym zmiany w przepisach podatkowych lub niekorzystne skutki naszych interpretacji podatkowych, lub niezdolność do ustanowienia przez nas odpowiednich rezerw na zdarzenia podatkowe; konkurencyjną działalność w zakresie oferty produktowej i jej wyceny; trudności w zarządzaniu rentownością wzrostu; przyjęcie przez klientów naszych produktów i usług, w tym oferty usług zarządzania aplikacjami (AMS) oraz innych produktów i usług, które spółka planuje wprowadzić w przyszłości; utratę jednego lub większej liczby członków zespołu kierowniczego Rimini Street; naszą zdolność do pozyskiwania i zatrzymywania wykwalifikowanych pracowników i kluczowego personelu; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street; wpływ trendów sezonowych na wyniki z działalności, w tym cykl przedłużania umów o usługi wsparcia dostawcy oprogramowania i usługi zarządzane; naszą zdolność do zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do naszych systemów informatycznych i innym zagrożeniom dla cyberbezpieczeństwa, ochrony informacji poufnych naszych pracowników i klientów oraz zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych; a także ryzyka omówione w częściach: „Czynniki ryzyka” i „Ostrzeżenie dotyczące wypowiedzi prognozujących” kwartalnego sprawozdania Rimini Street złożonego w dniu 2 listopada 2022 r. na formularzu 10-Q oraz okresowo aktualizowane przez Rimini Street w przyszłych sprawozdaniach rocznych składanych na formularzu 10-K, sprawozdaniach kwartalnych składanych na formularzu 10-Q, sprawozdaniach bieżących składanych na formularzu 8-K oraz innych dokumentach składanych przez Rimini Street do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszego komunikatu. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i rozwój sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. Chociaż Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności w tym względzie z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszego komunikatu prasowego.

© 2022 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym spółka Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Wersja źródłowa dostępna na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221212005852/pl/.

Źródło: Rimini Street, Inc.

KONTAKT:

Janet Ravin

Rimini Street, Inc.

tel. +1 702 285-3532

e-mail: pr@riministreet.com

Źródło informacji: Business Wire

 


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM