Biznes i finanse

PKN ORLEN SA (91/2022) Terminy przekazywania raportów okresowych PKN ORLEN S.A. w 2023 roku

PKN ORLEN S.A. podaje do wiadomości daty przekazywania raportów okresowych PKN ORLEN S.A. w 2023 roku.

1. Skonsolidowane raporty kwartalne:

– Za 4. kwartał 2022 roku: 9 lutego 2023 roku.

– Za 1. kwartał 2023 roku: 18 maja 2023 roku.

– Za 3. kwartał 2023 roku: 9 listopada 2023 roku.

Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Kapitałowej ORLEN zawierały będą kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalne informacje finansowe PKN ORLEN S.A. zgodnie z § 62 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757) („Rozporządzenie”).

Zgodnie z § 79 ust.2 Rozporządzenia, raport kwartalny za drugi kwartał 2023 roku nie będzie publikowany.

2. Skonsolidowany raport półroczny za 2023 rok: 10 sierpnia 2023 roku.

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej ORLEN zawierał będzie półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe PKN ORLEN S.A. zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia.

3. Raporty roczne za 2022 rok:

– Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej ORLEN za 2022 rok: 21 kwietnia 2023 roku

– Jednostkowy raport roczny PKN ORLEN S.A. za 2022 rok: 21 kwietnia 2023 roku.

4. Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej ORLEN z płatności na rzecz administracji publicznej: 21 kwietnia 2023 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM