Biznes i finanse

CI GAMES SA (11/2023) Powołanie nowych członków organów CI Games SE

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 8 lutego 2023 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 4/1/2023 w której m.in. ustaliło skład pierwszego Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki po jej przekształceniu w spółkę europejską („CI Games SE”).

W skład pierwszego Zarządu CI Games SE powołano Marka Tymińskiego – Prezesa Zarządu oraz Davida Broderick – Wiceprezesa Zarządu.

W skład pierwszej Rady Nadzorczej CI Games SE powołano: Artura Osuchowskiego, Marcina Garlińskiego, Adama Niewińskiego, Jeremiego M. J. Lewis oraz Floriana Schuhbauer.

Powołanie członków Zarządu i Rady Nadzorczej CI Games SE będzie skuteczne z dniem rejestracji przekształcenia Spółki w spółkę europejską przez sąd rejestrowy Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje informacje o powołanych Członkach Zarządu oraz członkach Rady Nadzorczej – posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.

Powołani członkowie Zarządu oraz członkowie Rady Nadzorczej nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej wobec Spółki. Ponadto, nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM