Biznes i finanse

ED INVEST SA (9/2023) Zmiana w składzie Zarządu Emitenta

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd ED invest S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 14 lutego 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła decyzje w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki. W ich wyniku, z funkcji członka Zarządu Spółki odwołana została pani Jolanta Szewczyk, jednocześnie, w skład Zarządu Spółki został powołany p. Alan Dunikowski na funkcję wiceprezesa Zarządu. Zmiany powyższe wchodzą w życie z dniem 14 lutego 2023 r.

Pan Alan Dunikowski jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na kierunku informatyka i ekonometria.

Posiada doświadczenie zawodowe w zarzadzaniu spółkami kapitałowymi.

Nota biograficzna informująca o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej p. Alana Dunikowskiego stanowi załącznik do raportu, jest tez dostępna na stronie internetowej Spółki, www.edinvest.pl, w sekcji Relacje inwestorskie, w zakładce Spółka/Zarząd.

Zgodnie ze złożonym w Spółce oświadczeniem Pan Alan Dunikowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych i nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec ED invest SA.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 w zw. z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. (Dz.U. z dnia 20 kwietnia 2018 r., poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM