Biznes i finanse

FEERUM SA (2/2022) Zawarcie umowy sprzedaży urządzeń

Zarząd Feerum S.A. z siedzibą w Chojnowie („Emitent”) informuje, że w dniu 25 stycznia 2022 roku Emitent otrzymał, podpisany drogą obiegową, egzemplarz umowy datowanej na dzień 20 stycznia 2022 roku („Umowa”) pomiędzy Emitentem a ukraińską spółką „Polyssya Zernoprodukt” LLC z siedzibą w Kijowie („Zamawiający”). Przedmiotem Umowy są urządzenia służące do transportu ziarna („Urządzenia”) w nowym kompleksie magazynowo – suszarniczym Zamawiającego powstającym w obwodzie żytomierskim na Ukrainie. Zgodnie z Umową, Emitent jest zobowiązany do wyprodukowania Urządzeń oraz wydania ich w swoim zakładzie produkcyjnym w Chojnowie przewoźnikowi Zamawiającego.

Zamawiający zapłaci Emitentowi wynagrodzenie z tytułu Umowy w łącznej wysokości 1.400.000,00 euro (tj. 6.328.140,00 zł według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 stycznia 2022 roku) („Wynagrodzenie”) w następujący sposób: (i) 20% Wynagrodzenia zostanie zapłacone z tytułu zaliczki w terminie do dnia 27 stycznia 2022 roku; (ii) 65% Wynagrodzenia zostanie zapłacone zgodnie z postępem wysyłek Urządzeń, na podstawie dokumentów przewozowych; (iii) 15% Wynagrodzenia zostanie zapłacone po uruchomieniu kompleksu magazynowo – suszarniczego, przy czym nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dostarczenia Zamawiającemu wszystkich urządzeń zgodnie z Umową.

Dostawa Urządzeń nastąpi w ciągu 20 tygodni od dnia zapłaty zaliczki przez Zamawiającego.

Emitent udzielił Zamawiającemu gwarancji na Urządzenia obowiązującej przez 24 miesiące po uruchomieniu przez Zamawiającego kompleksu magazynowo – suszarniczego, przy czym nie dłużej niż 27 miesięcy od dostarczenia Zamawiającemu wszystkich Urządzeń zgodnie z Umową.

Umowa przewiduje karę umowną obciążającą Emitenta, w przypadku zwłoki Emitenta w dostawie Urządzeń, w wysokości 1.000,00 euro (tj. 4.520,10 zł według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 stycznia 2022 roku) za każdy dzień zwłoki, przy czym łącznie nie więcej niż równowartość 10% całkowitego Wynagrodzenia.

Odpowiedzialność odszkodowawcza każdej ze stron Umowy została ograniczona do szkód rzeczywiście poniesionych przez drugą stronę.

Ewentualne spory mogące powstać w związku z Umową strony poddadzą pod rozstrzygnięcie przez polski sąd powszechny właściwy miejscowo dla Wrocławia, dzielnicy Śródmieście. Prawem materialnym regulującym stosunki umowne jest prawo polskie.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Zamawiający należy do ukraińskiego holdingu ATK Group działającego w przemyśle rolno-spożywczym, zajmującego się głównie produkcją warzyw oraz przetwórstwem, importowanych z USA i Kanady, niemodyfikowanych genetycznie nasion soi. Urządzenia transportujące będące przedmiotem Umowy posłużą jako wyposażenie kolejnego kompleksu magazynowo – suszarniczego w portfolio ATK Group.

Zawarcie Umowy wpisuje się w działania Emitenta zmierzające do umocnienia pozycji rynkowej na rynku ukraińskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM