Biznes i finanse

NTT SYSTEM SA (1/2022) Terminy i zakres publikacji raportów okresowych NTT System S.A. w 2022 roku

Zarząd NTT System S.A. (dalej: „Spółka”) z siedzibą w Zakręcie, działając zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (zwanego dalej: „Rozporządzeniem” – Dz.U.2018.0.757) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2022, rozpoczynającym się 1 stycznia 2022 roku, a kończącym 31 grudnia 2022 roku.

I.Skonsolidowane raporty kwartalne:

– za I kwartał 2022 r. – 30 maja 2022 r.

– za III kwartał 2022 r. – 29 listopada 2022 r.

II.Skonsolidowany raport półroczny:

– za I półrocze 2022 r. – 30 września 2022 r.

III.Raport roczny i skonsolidowany raport roczny:

– za 2021 r. – 31 marca 2022 r.

– za 2022 r. – 03 kwietnia 2023 r.

Jednocześnie Spółka informuje, że:

– na podstawie §62 ust. 1 Rozporządzenia Spółka będzie przekazywała rozszerzone skonsolidowane raporty

kwartalne, zawierające kwartalną informację finansową o której mowa w § 62 ust. 1 Rozporządzenia,

– na podstawie §62 ust. 3 Rozporządzenia Spółka zamieści w skonsolidowanym raporcie półrocznym, półroczne

skrócone sprawozdanie finansowe oraz informacje o których mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia,

– na podstawie §79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za drugi i ostatni kwartał roku obrotowego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM