Biznes i finanse

NOVAVIS GROUP SA (4/2022) Korekta skonsolidowanych wyników finansowych za rok 2020 zgodnie z zaleceniem UKNF

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki NOVAVIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”; „Spółka”) realizując obowiązek określony w § 15 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r., w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: „Rozporządzenie”) informuje, iż dokonuje korekty skonsolidowanych wyników finansowych za rok 2020 zgodnie z zaleceniem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego („UKNF”; „KNF”).

W związku z wdrożeniem zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego (dalej jako „Komisja”), o którym Emitent informował – wraz ze szczegółowym przedstawieniem przesłanek, stanowisk, przedmiotu oraz konsekwencji – raportem bieżącym nr 3/2021 z 31 stycznia 2022 r., i które w szczególności zmieniło osad oraz sposób rozliczenia transakcji z dnia 1 października 2020 r. przejęcia przez Emitenta 56,76% akcji Voolt S.A. (wcześniej Novavis S.A.), jako transakcji przejęcia odwrotnego w rozumieniu par. B19 Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 3 Połączenia jednostek, w efekcie czego z ekonomicznego punktu widzenia i wyłącznie dla celów rachunkowości:

Novavis Group S.A. (podmiot dominujący z prawnego punktu widzenia) jest jednostka przejmowana,

Voolt S.A. (podmiot zależny z prawnego punktu widzenia) jest jednostka przejmująca.

Dodatkowo Emitent, zgodnie z zaleceniem Komisji, dokonał korekty wyników skonsolidowanych za 2020 rok w taki sposób, że zostały uwzględnione zmiany wynikające z zastrzeżenia audytora wskazanego w opublikowanym przez Emitenta skonsolidowanym sprawozdaniu za 2020 rok, a dotyczące rozliczenia kontraktów długoterminowych realizowanych przez podmiot zależny tj. Voolt S.A.

Z uwagi na rozległy charakter korekt do skonsolidowanych wyników finansowych za rok 2020, Emitent w załączeniu zamieszcza informacje w zakresie skorygowanych elementów skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 rok (załącznik 1) oraz informacje w zakresie zmian w sprawozdaniu z działalności za rok 2020 (załącznik 2).

W wyniku przeprowadzonych korekt zmianie uległy kluczowe wskaźniki ekonomiczne Grupy Kapitałowej, a w szczególności:

1) Aktywa po korekcie wynoszą 19.409 tys. zł (przed korektą 56.917 tys. zł);

2) Kapitał własny po korekcie wynosi 10.601 tys. zł (przed korektą 48.108 tys. zł);

3) Zysk netto po korekcie wynosi 1.910 tys. zł (przed korektą strata wynosiła 5.303 tys. zł);

4) W wyniku korekty w aktywach nie jest rozpoznawana wartość firmy, która przed korektą była wykazana w wartości 36.017 tys. zł;

5) Zmianie uległy również informacje porównawcze prezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2020 rok są danymi finansowymi jednostki przejmującej dla celów rachunkowości (w tym przypadku Voolt S.A.) i są także retrospektywnie korygowane w celu odzwierciedlenia kapitału prawnego jednostki z prawnego punktu widzenia dominującej (jednostki przejmowanej dla celów rachunkowości).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM