Biznes i finanse

POLENERGIA SA (10/2022) WSTĘPNE WYBRANE SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 2021

Zarząd Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) przekazuje do wiadomości publicznej wybrane wstępne, szacunkowe, skonsolidowane wyniki finansowe za dwanaście miesięcy 2021 roku.

W okresie dwunastu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2021 roku skorygowany wynik EBITDA Grupy Polenergia („Grupa”) wyniósł 361,2 mln zł i był wyższy o 104,4 mln zł w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku poprzedniego. Przyczynił się do tego głównie wzrost wyniku segmentu gazu i czystych paliw (o 117,0 mln zł) w związku z optymalizacją pracy Elektrociepłowni Nowa Sarzyna („ENS”). Wzrost wyniku EBITDA skompensowany został częściowo przez niższy wynik segmentu lądowych farm wiatrowych (spadek o 9,8 mln zł) spowodowany niższym poziomem produkcji wynikającym z gorszych warunków wietrznych w porównaniu do 2020 roku.

W okresie dwunastu miesięcy 2021 roku skorygowany zysk netto Grupy wyniósł 187,2 mln zł, co stanowi wzrost w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku ubiegłego o 76,2 mln zł.

Skorygowany wynik EBITDA Grupy w czwartym kwartale 2021 roku wyniósł 78,9 mln zł i był wyższy o 22,9 mln zł w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku poprzedniego. Przyczynił się do tego głównie wzrost wyniku segmentu gazu i czystych paliw (wzrost o 27,8 mln zł) spowodowany wyższym wynikiem na sprzedaży ciepła i usług systemowych (generacja wymuszona) oraz wzrost wyniku segmentu lądowych farm wiatrowych (o 19,3 mln zł) w efekcie wyższej wietrzności oraz produkcji z wprowadzonej do eksploatacji farmy wiatrowej Szymankowo i produkcją w okresie rozruchu budowanej farmy wiatrowej Dębsk. Powyższe czynniki zostały częściowo skompensowane niższym wynikiem segmentu obrotu i sprzedaży (spadek o 22,5 mln zł) spowodowanym wyższymi kosztami profilu związanymi z obsługą aktywów OZE i spadkiem wyniku na sprzedaży energii dla klientów strategicznych w związku z wyceną transakcji terminowych.

W czwartym kwartale 2021 roku skorygowany zysk netto Grupy wyniósł 38,4 mln zł, co stanowi wzrost w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku ubiegłego o 13,3 mln zł.

Istotnym czynnikiem mającym wpływ na wyniki 2021 roku i 4. kwartału 2021 r. był proces „odwracania” transakcji terminowych zabezpieczających produkcję i sprzedaż energii elektrycznej w ENS w 3. i 4. kwartale 2021 r., w 2022 r. oraz częściowo w roku 2023 w ramach procesu optymalizacji pracy tej elektrociepłowni. Zmiany poziomu marżowości wynikające ze zmian poziomów cen energii elektrycznej, gazu i uprawnień do emisji CO2 związanych z produkcją energii elektrycznej w ENS, czyli tzw. Clean Spark Spread („CSS”) pozwoliły na podjęcie decyzji o ograniczeniu planowanej produkcji i zrealizowaniu marży na zamknięciu pozycji na rynku terminowym dla ww. okresów.

Wycena odpowiednich instrumentów finansowych związanych z powyższymi transakcjami zgodnie z MSSF 9 oznacza rozpoznanie w wyniku 4. kwartału 2021 r. na poziomie Grupy: (i) wyniku na przewidywanej produkcji energii w ENS dla ww. przyszłych okresów, których dotyczyły zawarte transakcje, tj. 1,4 mln zł (narastająco: 11,5 mln zł) – jest to przesunięcie czasowe, oraz (ii) wpływu dodatkowych optymalizacji oraz zmian CSS w wysokości 6,2 mln zł (narastająco: 34,8 mln zł). Wpływ wyceny tych transakcji na wynik EBITDA w czwartym kwartale 2021 r. został zaprezentowany w segmencie obrotu i sprzedaży w kwocie 1,3 mln zł (narastająco: 11,1 mln zł), oraz w segmencie gazu i czystych paliw w kwocie 6,3 mln zł (narastająco: 35,2 mln zł).

Efekt realizacji transakcji dotyczący 4. kwartału 2021 r., których wycena została rozpoznana w sprawozdaniu finansowym za trzy kwartały 2021 r. w kwocie 25,8 mln zł został ujęty w wyniku zrealizowanym pomniejszając wartość wyceny na 31 grudnia 2021 r.

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki zostaną szczegółowo przedstawione w skonsolidowanym raporcie rocznym Grupy Kapitałowej Polenergia za rok 2021, którego publikację zaplanowano na 7 kwietnia 2022 r.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM