Biznes i finanse

BUDIMEX SA (15/2022) Rekomendacja wypłaty dywidendy za rok 2021

Zarząd Budimeksu S.A. w nawiązaniu do raportu nr 11/2022 z dnia 23 lutego 2022 r. informuje, że w związku z dotychczasową praktyką Spółki dotyczącą wypłaty dywidendy oraz zawarciem w 2021 r. transakcji zbycia udziałów w Budimex Nieruchomości Sp. z o.o., a także wypłatą w dniu 18 października 2021 roku zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej za rok 2021 w wysokości 14,90 zł brutto na jedną akcję, zdecydował zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w 2022 roku podjęcie decyzji o wypłacie pozostałej części dywidendy w wysokości 23,47 złotych brutto na jedną akcję. Tym samym dywidenda za 2021 r. przypadająca na jedną akcję miałaby wynosić 38,37 złotych brutto.

Wypłatą dywidendy rekomenduje się objąć wszystkie akcje Budimeksu S.A., tj. 25.530.098 akcji.

Zarząd Budimeksu S.A. będzie rekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w 2022 r. wskazanie dnia ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do pozostałej części dywidendy za 2021 rok w ciągu 8 dni roboczych od podjęcia uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zaś terminu wypłaty pozostałej części dywidendy w ciągu 12 dni roboczych od dnia ustalenia listy akcjonariuszy. Rekomendowane daty kalendarzowe podane zostaną przez Zarząd w dniu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Budimex S.A. przedstawia niniejszą rekomendację na podstawie danych zawartych w ww. raporcie nr 11/2022 z dnia 23 lutego 2022 r. i wskazuje, iż zgodnie z wcześniejszymi informacjami sprawozdanie za 2021 r. wraz ze sprawozdaniem z badania zostanie opublikowane w dniu 25 marca 2022 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM