Biznes i finanse

GRUPA KĘTY SA Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2020 2021 2020
POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przychody netto ze sprzedaży 4 597 575,00 3 533 340,00 1 004 386,00 789 714,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 746 048,00 525 825,00 162 982,00 117 524,00
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 732 905,00 505 234,00 160 110,00 112 922,00
Zysk (strata) netto 595 368,00 430 518,00 130 064,00 96 222,00
Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej 594 638,00 430 181,00 129 905,00 96 147,00
Całkowity dochód (strata) netto 603 354,00 430 946,00 131 809,00 96 318,00
Całkowity dochód (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej 730,00 337,00 159,00 75,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 369 003,00 636 620,00 80 612,00 142 287,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -217 122,00 -143 871,00 -47 432,00 -32 156,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -199 299,00 -446 023,00 -43 539,00 -99 688,00
Przepływy pieniężne netto, razem -47 418,00 46 726,00 -10 359,00 10 443,00
Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 61,65 44,80 13,47 10,01
Rozwodniony zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującejna na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 61,51 44,72 13,44 10,00
POZYCJE BILANSU
Aktywa razem 3 526 815,00 2 888 884,00 766 799,00 626 004,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 757 372,00 1 301 948,00 382 087,00 282 124,00
Zobowiązania długoterminowe 548 313,00 564 954,00 119 214,00 122 422,00
Zobowiązania krótkoterminowe 1 209 059,00 736 994,00 262 873,00 159 702,00
Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej 1 768 390,00 1 586 274,00 384 483,00 343 736,00
Kapitał akcyjny 68 025,00 67 973,00 14 790,00 14 729,00
Liczba akcji 9 650 152,00 9 629 357,00 9 650 152,00 9 629 357,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 183,25 164,73 39,84 35,70
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 183,24 164,58 39,84 35,66

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM