Biznes i finanse

IZOSTAL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2020 2021 2020
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 795 889,00 860 051,00 173 870,00 192 225,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 18 759,00 21 105,00 4 098,00 4 717,00
Zysk (strata) brutto 23 500,00 19 138,00 5 134,00 4 277,00
Zysk (strata) netto 18 551,00 15 177,00 4 053,00 3 392,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 618,00 15 252,00 572,00 3 409,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 444,00 -6 731,00 -2 063,00 -1 504,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 36 091,00 -11 888,00 7 884,00 -2 657,00
Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów 29 265,00 -3 367,00 6 393,00 -753,00
Liczba akcji 32 744 000,00 32 744 000,00 32 744 000,00 32 744 000,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł / EUR) 0,57 0,46 0,12 0,10
Rozwodniona liczba akcji 32 744 000,00 32 744 000,00 32 744 000,00 32 744 000,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,57 0,46 0,12 0,10
Aktywa razem 720 184,00 540 329,00 156 582,00 117 086,00
Zobowiązania długoterminowe 39 448,00 37 851,00 8 577,00 8 202,00
Zobowiązania krótkoterminowe 455 530,00 291 937,00 99 041,00 63 261,00
Kapitał własny 225 206,00 210 541,00 48 964,00 45 623,00

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM