Biznes i finanse

ANSWEAR.COM SA Raport okresowy roczny za 2021 R

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2020 2021 2020
Przychody ze sprzedaży 683 525 409 458 149 323 91 516
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 36 417 22 103 7 956 4 940
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 30 315 12 491 6 623 2 792
Zysk (strata) netto 22 885 8 542 4 999 1 909
EBITDA 46 295 30 164 10 114 6 742
Liczba akcji (w szt.) 17 344 905 15 349 000 17 344 905 15 349 000
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w sztukach) 17 309 214 15 362 137 17 309 214 15 362 137
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) 1,34 0,56 0,29 0,12
Średnioważony rozwodniony zysk na jedną akcję (w PLN/EUR) 1,32 0,56 0,29 0,12
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -17 934 15 297 -3 918 3 419
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -14 483 -3 317 -3 164 -741
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 33 363 -2 138 7 288 -478
Przepływy pieniężne netto, razem 946 9 842 206 2 200
31-12-2021 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2020
Aktywa, razem 398 499 242 523 86 642 52 553
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 261 357 177 891 56 824 38 548
Zobowiązania długoterminowe 67 616 64 368 14 701 13 948
Zobowiązania krótkoterminowe 193 741 113 523 42 123 24 600
Kapitał własny 137 142 64 632 29 817 14 005
Kapitał zakładowy 867 767 189 166
Liczba akcji (w szt.) 17 344 905 15 349 000 17 344 905 15 349 000
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w sztukach) 17 309 214 15 362 137 17 309 214 15 362 137
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,91 4,21 1,72 0,91
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,92 4,21 1,72 0,91
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM