Biznes i finanse

SFINKS POLSKA SA (7/2022) Aktualizacja informacji na temat otrzymania pomocy publicznej przez Emitenta

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2021 w sprawie pomocy publicznej udzielonej przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. („ARP”) oraz informacji przekazanych w tym zakresie m.in. w ostatnim raporcie okresowym za III kwartał 2021 r., Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym („Spółka”, „Emitent”, „Sfinks”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 12 kwietnia 2022 r. do Spółki wpłynęła decyzja ARP („Decyzja ARP”) o pozytywnym uwzględnieniu przez ARP wniosku Emitenta. Spółka wnioskowała o udzielenie pomocy na restrukturyzację w postaci zmiany terminu spłaty pożyczki na ratowanie w wysokości 14.010 tys. zł wraz z odsetkami w wysokości 436 tys. zł („Pożyczka”), uzyskanej przez Sfinks na podstawie Ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (Dz. U. 2020 poz. 1298), o której Spółka informowała ww. raportem bieżącym.

Zgodnie z Decyzją ARP wydłużenie terminu spłaty Pożyczki do dnia 31 grudnia 2030 r. uzależnione jest od łącznego spełnienia następujących warunków w terminie 90 dni od uprawomocnienia się Decyzji ARP:

– zmiana zabezpieczenia spłaty pożyczki na ratowanie w postaci zastawu rejestrowego ustanowionego na akcjach Emitenta będących w posiadaniu akcjonariuszy powiązanych z osobami zarządzającymi Spółką, w ten sposób aby przedmiotowy zastaw zabezpieczał wszelkie wierzytelności istniejące lub mogące powstać w związku z Decyzją ARP;

– ustanowienie przez Emitenta na rzecz Skarbu Państwa zabezpieczenia zwrotu Pożyczki wraz z odsetkami, a także wszelkich innych wierzytelności związanych z udzieleniem Pożyczki w następujących formach:

o weksla własnego Emitenta in blanco bez protestu wraz z deklaracją wekslową, zgodnie z którą remitent uprawniony będzie do uzupełnienia weksla do kwoty 21.015 tys. zł,

o oświadczenia Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kpc do maksymalnej sumy w wysokości 21.015 tys. zł;

– przedłożenie do ARP prawomocnego postanowienia sądu o zatwierdzenie układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym Emitenta;

– dostarczenie przez Emitenta oświadczenia o uzyskaniu wszelkich zgód wymaganych do zaciągnięcia zobowiązania określonego Decyzją ARP lub oświadczenia o braku obowiązku uzyskania zgód.

Ponadto zgodnie z Decyzją ARP Pożyczka będzie oprocentowana zgodnie z obowiązującą od dnia spełnienia ostatniego z w/w warunków stopą bazową obwieszczaną przez Komisję Europejską powiększoną o 4 pp. Na dzień wydania Decyzji ARP oprocentowanie zostało określone na poziomie 7,42% pa.

Harmonogram spłaty Pożyczki zakłada spłatę:

– odsetek od kwoty pożyczki na ratowanie w okresie 45 miesięcy w równych ratach począwszy od kwietnia 2022r.;

– odsetek od kwoty Pożyczki na restrukturyzację w ratach odsetkowych, począwszy od kwietnia 2022 r. do grudnia 2028 r.;

– spłatę równych rat kapitałowo-odsetkowych w okresie od stycznia 2029 r. do grudnia 2030 r.

Od Decyzji ARP przysługuje Emitentowi prawo do odwołania w terminie 14 dni od 12.04.2022 r.

O kolejnych istotnych zdarzeniach związanych z Pożyczką Emitent będzie informował w trybie właściwych raportów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM