Biznes i finanse

BENEFIT SYSTEMS SA Raport okresowy roczny RR

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2 020 2021 2 020
Przychody ze sprzedaży 612 640,00 651 738,00 133 837,00 145 666,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -15 957,00 -25 735,00 -3 486,00 -5 752,00
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -19 754,00 -82 300,00 -4 315,00 -18 394,00
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -15 598,00 -81 662,00 -3 408,00 -18 252,00
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 160 518,00 146 499,00 35 067,00 32 743,00
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -91 385,00 -53 752,00 -19 964,00 -12 014,00
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -63 727,00 70 575,00 -13 922,00 15 774,00
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 25 139,00 163 322,00 5 492,00 36 503,00
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2 836 812,00 2 746 296,00 2 836 812,00 2 746 296,00
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 2 850 531,00 2 773 118,00 2 850 531,00 2 773 118,00
Zysk (strata) na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki (w PLN / EUR) -5,50 -29,74 -1,20 -6,65
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki (w PLN / EUR) -5,47 -29,45 -1,19 -6,58
Aktywa 2 042 422,00 1 861 900,00 444 063,00 403 463,00
Zobowiązania długoterminowe 723 295,00 926 197,00 157 259,00 200 701,00
Zobowiązania krótkoterminowe 596 984,00 334 708,00 129 796,00 72 529,00
Kapitał własny 722 143,00 600 995,00 157 008,00 130 232,00
Kapitał podstawowy 2 934,00 2 894,00 638,00 627,00
Liczba akcji 2 933 542,00 2 894 287,00 2 933 542,00 2 894 287,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 246,17 207,65 53,52 45,00

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM