Biznes i finanse

LPP SA Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2020 2021 2020
Przychody ze sprzedaży 14 029 674,00 7 848 079,00 3 064 787,00 1 746 346,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 478 971,00 153 024,00 323 082,00 34 051,00
Zysk (strata) brutto 1 232 010,00 -116 514,00 269 133,00 -25 927,00
Zysk (strata) netto 953 522,00 -190 130,00 208 297,00 -42 308,00
Zysk (strata) na jedną akcję 518,76 -103,44 113,32 -23,02
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 003 748,00 1 074 533,00 656 170,00 239 104,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 328 332,00 -1 007 058,00 -290 175,00 -224 089,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 634 690,00 -139 543,00 -357 099,00 -31 051,00
Przepływy pieniężne netto, razem 40 726,00 -72 068,00 8 897,00 -16 036,00
Aktywa razem 14 135 248,00 10 353 768,00 3 074 083,00 2 281 319,00
Zobowiązania długoterminowe 3 983 219,00 3 114 193,00 866 256,00 686 172,00
Zobowiązania krótkoterminowe 6 879 932,00 4 171 199,00 1 496 223,00 919 070,00
Kapitał własny 3 272 097,00 3 068 376,00 711 604,00 676 077,00
Kapitał podstawowy 3 705,00 3 705,00 806,00 816,00
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1 838 066,00 1 838 066,00 1 838 066,00 1 838 066,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1 780,18 1 669,35 387,15 367,82
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 450,00 97,86

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM