Biznes i finanse

STARHEDGE SA Raport okresowy roczny RR

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2 020 2021 2 020
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 4 150,00 5 241,00 907,00 1 180,00
Koszty działalności operacyjnej 2 245,00 1 694,00 490,00 381,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 257,00 3 507,00 493,00 790,00
Zysk (strata) brutto 79,00 5 442,00 17,00 1 225,00
Zysk (strata) netto 60,00 5 442,00 13,00 1 225,00
Aktywa trwałe 56 433,00 51 632,00 12 270,00 11 188,00
Aktywa obrotowe 20 030,00 26 775,00 4 355,00 5 802,00
Kapitał własny 70 131,00 70 071,00 15 248,00 15 184,00
Kapitał zakładowy 26 876,00 26 876,00 5 843,00 5 824,00
Zobowiązania długoterminowe 165,00 0,00 36,00 0,00
Zobowiązania krótkoterminowe 6 167,00 8 445,00 1 341,00 1 830,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 070,00 1 194,00 1 108,00 269,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 438,00 2 835,00 -969,00 638,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 647,00 -2 986,00 -360,00 -672,00
Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 0,80 0,80 0,17 0,17
Liczba udziałów/akcji w sztukach 88 000 000,00 88 000 000,00 88 000 000,00 88 000 000,00
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,00 0,06 0,00 0,01

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM