Biznes i finanse

MCI CAPITAL ASI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2022 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Przychody z tytułu zarządzania 3 474 11 204 748 2 451
Zysk z działalności operacyjnej (90 208) 48 136 (19 411) 10 528
Zysk przed opodatkowaniem (95 735) 45 163 (20 601) 9 878
Zysk netto (81 403) 36 297 (17 517) 7 939
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 22 668 (10 028) 4 878 (2 193)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (69) 78 (15) 17
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 4 691 (19 771) 1 009 (4 324)
Zwiększenie/(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 27 290 (29 721) 5 872 (6 501)
Liczba akcji (w szt.) 51 432 385 49 953 560 51 432 385 49 953 560
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 51 432 385 49 160 094 51 432 385 49 160 094
Zysk na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł / EUR) (1,58) 0,74 (0,34) 0,16
Stan na dzień 31.03.2022 31.12.2021 31.03.2022 31.12.2021
Aktywa razem 1 988 872 2 064 233 427 485 448 805
Zobowiązania długoterminowe 194 439 137 096 41 792 29 807
Zobowiązania krótkoterminowe 67 589 118 890 14 527 25 849
Kapitał własny 1 726 844 1 808 247 371 165 393 148
Kapitał podstawowy 51 432 51 432 11 055 11 182
Liczba akcji (w szt.) 51 432 385 51 432 385 51 432 385 51 432 385
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 33,58 35,16 7,22 7,64

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM