Biznes i finanse

MOSTOSTAL ZABRZE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2022 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Skonsolidowane wybrane dane finansowe
Przychody ze sprzedaży 230 909 160 005 49 688 34 996
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 208 602 141 269 44 888 30 898
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10 391 7 106 2 236 1 554
Zysk (strata) brutto 9 674 4 399 2 082 962
Zysk (strata) netto z działalności gospodarczej kontynuowanej 6 102 2 603 1 313 569
Zysk (strata) na działalności zaniechanej
Zysk (strata) netto 6 102 2 603 1 313 569
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EURO) 0,08 0,03 0,02 0,01
Zysk (strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję (w zł/EURO) 0,08 0,03 0,02 0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EURO) 0,08 0,03 0,02 0,01
Rozwodniony zysk (strata) z działalności kontunuowanej na jedną akcję (w zł/EURO) 0,08 0,03 0,02 0,01
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 828 (2 769) 1 469 (606)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 180) (2 150) (254) (470)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (3 022) (1 201) (650) (263)
Przepływy pieniężne netto, razem 2 537 (6 155) 546 (1 346)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 50 607 22 367 10 877 4 799
Stan na dzień 31.03.2022 31.12.2021 31.03.2022 31.12.2021
Aktywa 552 349 494 036 118 721 107 413
Zobowiązania długoterminowe 56 342 53 222 12 110 11 572
Zobowiązania krótkoterminowe 297 142 247 894 63 867 53 897
Kapitał własny 198 865 192 920 42 744 41 945
Kapitał podstawowy 149 131 149 131 32 054 32 424
Liczba akcji (w szt.) 74 565 269 74 565 269 74 565 269 74 565 269
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 2,64 2,56 0,57 0,56
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 2,64 2,56 0,57 0,56
Jednostkowe wybrane dane finansowe
Przychody ze sprzedaży 4 527 4 958 974 1 084
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 5 834 4 298 1 255 940
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (3 771) (2 361) (811) (516)
Zysk (strata) brutto 5 384 1 145 1 159 250
Zysk (strata) netto z działalności gospodarczej kontynuowanej 4 820 1 039 1 037 227
Zysk (strata) na działalności zaniechanej
Zysk (strata) netto 4 820 1 039 1 037 227
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EURO) 0,06 0,01 0,01 0,00
Zysk (strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję (w zł/EURO) 0,06 0,01 0,01 0,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EURO) 0,06 0,01 0,01 0,00
Rozwodniony zysk (strata) z działalności kontunuowanej na jedną akcję (w zł/EURO) 0,06 0,01 0,01 0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (4 645) (4 584) (1 000) (1 003)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 670 1 378 359 301
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 823 2 834 177 620
Przepływy pieniężne netto, razem (2 153) (371) (463) (81)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 4 650 117 999 25
Stan na dzień 31.03.2022 31.12.2021 31.03.2022 31.12.2021

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM