Polityka i społeczeństwo

Biuro Analiz PE: nowa strategia UE dotycząca tekstyliów powinna promować zrównoważony rozwój

Jak podkreśliło Biuro Analiz PE, „obecna dyrektywa ramowa w sprawie odpadów nakłada na państwa członkowskie obowiązek ustanowienia odrębnych systemów zbiórki tekstyliów najpóźniej do 2025 r.”.

„Wymaga również, aby Komisja Europejska rozważyła do końca 2024 r., czy należy również wprowadzić cele w zakresie ponownego wykorzystania i recyklingu odpadów tekstylnych. Dyrektywa wyznacza obowiązkowe cele w zakresie ogólnego ponownego wykorzystania i recyklingu odpadów komunalnych na poziomie 55 proc. do 2025 r., 60 proc. do 2030 r. i 65 proc. do 2035 r.” – poinformowało.

W raporcie oceniono, że inne dyrektywy w pakiecie dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym z 2015 r. – choć nie są ukierunkowane na odzież – „mogą również złagodzić wpływ tekstyliów i odzieży na środowisko”.

„Dyrektywa w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych wprowadziła cele w zakresie recyklingu: 60 proc. wszystkich opakowań do 2025 r. i 70 proc. do 2030 r. Wprowadzono także specyficzne cele recyklingu dla poszczególnych materiałów, np. opakowań z tworzyw sztucznych, papieru i tektury. Dyrektywa w sprawie składowania odpadów nakłada na państwa członkowskie obowiązek zmniejszenia udziału składowanych odpadów komunalnych do 10 proc. do 2035 r.” – napisano.

Dodano, że „w nowym planie działań na rzecz gospodarki cyrkulacyjnej na rok 2020 określono wyroby włókiennicze jako kluczowy łańcuch wartości produktów, w którym konieczne jest podjęcie pilnych działań przez UE”.

„Ogłoszono też kilka inicjatyw, które pomogą uczynić produkcję i konsumpcję wyrobów włókienniczych bardziej zrównoważonymi. Wizja ta została przedstawiona w strategii UE na rzecz zrównoważonych wyrobów włókienniczych, którą Komisja przyjęła 30 marca 2022 roku. Strategia ta jest częścią pakietu dotyczącego gospodarki cyrkulacyjnej, który obejmuje również projekt rozporządzenia w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz propozycję dyrektywy w sprawie wzmocnienia pozycji konsumentów w zakresie zielonej transformacji” – zaznaczono. 

Zgodnie ze strategią – czytamy dalej – „do 2030 r. tekstylia na rynku UE powinny być trwałe i nadające się do recyklingu, składać się w dużej mierze z włókien pochodzących z recyklingu, wolnych od substancji niebezpiecznych, a także być produkowane w sposób przyjazny dla środowiska przy jednoczesnym poszanowaniu praw socjalnych”.

„Szybka moda powinna >>wyjść z mody<<, a usługi ponownego użycia i naprawy mają być szeroko dostępne. Spalanie i składowanie tekstyliów na wysypiskach powinno być ograniczone do minimum dzięki innowacyjnemu recyklingowi włókien” – podano w analizie.

Autorzy raportu przypomnieli, że „w rezolucji z 10 lutego 2021 r. w sprawie nowego planu działania dotyczącego gospodarki cyrkulacyjnej Parlament Europejski stwierdził, że nowa strategia UE dotycząca tekstyliów powinna promować zrównoważony rozwój, obiegowość, identyfikowalność i przejrzystość w sektorze tekstylnym i odzieżowym”. „Parlament zaapelował, by strategia ta obejmowała spójny zestaw instrumentów politycznych i wspieranie nowych modeli biznesowych” – podsumowali.

Źródło informacji: EuroPAP News


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM