Biznes i finanse

STALPRODUKT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2022 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 473 784 1 010 827 317 134 221 086
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 180 170 107 452 38 770 23 502
Zysk (strata) brutto 179 379 95 048 38 599 20 789
Zysk (strata) netto, w tym: 151 400 82 153 32 579 17 968
zysk netto przypadający udziałowcom jednostki dominującej 148 295 78 149 31 911 17 093
zysk netto przypadający na udziały niedające kontroli 3 105 4 004 668 876
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 133 933 105 539 28 820 23 083
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -16 450 -92 202 -3 540 -20 166
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -19 553 -20 334 -4 207 -4 447
Przepływy pieniężne netto, razem 97 930 -6 997 21 073 -1 530
Aktywa razem 5 067 042 4 841 895 1 089 101 1 052 723
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 634 620 1 470 682 351 342 319 755
Zobowiązania długoterminowe 604 575 571 664 129 946 124 291
Zobowiązania krótkoterminowe 1 030 045 899 018 221 396 195 464
Kapitał własny, w tym: 3 432 422 3 371 213 737 759 732 968
przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 3 327 870 3 262 788 715 286 709 394
przypadający na udziały niedające kontroli 104 552 108 425 22 472 23 574
Kapitał zakładowy 11 161 11 161 2 399 2 427
Liczba akcji 5 580 267 5 580 267 5 580 267 5 580 267
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 27,13 14,72 5,84 3,22
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 27,13 14,72 5,84 3,22
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 615,10 604,13 132,21 113,87
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 615,10 604,13 132,21 113,87
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 12,00 6,00 2,58 1,31

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM