Biznes i finanse

GPW SA (8/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”, „GPW”) na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 398, art. 400 § 1 i art. 402(1) Kodeksu Spółek Handlowych (dalej „KSH”) oraz § 8 ust. 1 i 3 Statutu Spółki, zwołuje na wniosek akcjonariusza – Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Aktywów Państwowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje się na 15 czerwca 2022 roku na godz. 11:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Książęcej 4, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu Giełdy na nową kadencję.

6. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Sędziów Sądu Giełdowego.

7. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Prezesa i Wiceprezesa Sądu Giełdowego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd GPW przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 402(2) KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM