Biznes i finanse

RAFAMET SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2022 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 27 263 21 344 5 867 4 668
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 307 -142 -281 -31
Zysk(strata) przed opodatkowaniem -2 265 -663 -487 -145
Zysk (strata) netto -1 875 -695 -403 -152
Zysk netto przypadajacy akcjonariuszom jednostki dominujacej -1 875 -695 -403 -152
Całkowity dochód -1 875 -695 -403 -152
Całkowity dochód przypadajacy akcjonariuszom jednostki dominujacej -1 875 -695 -403 -152
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 283 -557 -491 -122
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 952 -607 -850 -133
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4 345 570 935 125
Przepływy pieniężne netto razem -1 890 -594 -407 -130
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) -0,43 -0,16 -0,09 -0,04
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,43 -0,16 -0,09 -0,04
31.03.2022 31.12.2021 31.03.2022 31.12.2021
Aktywa razem 230 204 219 869 49 480 47 804
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 139 669 127 459 30 020 27 712
Zobowiązania długoterminowe 30 463 32 105 6 547 6 980
Zobowiązania krótkoterminowe 109 206 95 354 23 473 20 732
Kapitał własny 90 535 92 410 19 460 20 092
Kapitał zakładowy 43 187 43 187 9 283 9 390
Liczba akcji (w szt.) 4 318 701 4 318 701 4 318 701 4 318 701
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 4 318 701 4 318 701 4 318 701 4 318 701
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 20,96 21,40 4,51 4,65
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 20,96 21,40 4,51 4,65
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 1 akcję ( w zł/EUR) z zysku za rok poprzedni 0,00 0,00 0,00 0,00
Dane jednostkowe w tys. zł w tys. EURO
okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2022 okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2021 okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2022 okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2021
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 16 357 14 307 3 520 3 129
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 328 462 -286 101
Zysk przed opodatkowaniem -1 849 199 -398 44
Zysk (strata) netto -1 460 233 -314 51
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 970 -1 200 -424 -262
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 105 -323 -668 -71
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4 889 1 055 1 052 231
Przepływy pieniężne netto razem -186 -468 -40 -102
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) -0,34 0,05 -0,07 0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,34 0,05 -0,07 0,01
31.03.2022 31.12.2021 31.03.2022 31.12.2021
Aktywa razem 196 206 187 459 42 172 40 757
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 105 223 95 016 22 616 20 658
Zobowiązania długoterminowe 22 903 24 496 4 922 5 326
Zobowiązania krótkoterminowe 82 320 70 520 17 694 15 332
Kapitał własny 90 983 92 443 19 556 20 099
Kapitał zakładowy 43 187 43 187 9 283 9 390

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM