Biznes i finanse

SHOPER SA (14/2022) Powołanie członków Rady Nadzorczej Shoper S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Shoper S.A. („Spółka”), informuje iż w dniu dzisiejszym, tj. 31 maja 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało dwóch członków Rady Nadzorczej Shoper S.A.: Pana Mirosława Pyrzynę oraz Pana Grzegorza Szatkowskiego.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Pana Mirosława Pyrzyny oraz Pana Grzegorza Szatkowskiego nie są znane żadne okoliczności, które powodowałyby, że ich wybór na członków Rady Nadzorczej Spółki naruszałby przepisy prawa lub Statutu Spółki, w tym w szczególności powołanie ich na Członków Rady Nadzorczej Spółki nie narusza art. 18 § 1 -2 oraz art. 387 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Powołani członkowie Rady Nadzorczej spełniają kryteria niezależności, o których mowa w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach.

Powołani członkowie Rady Nadzorczej nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej, nie uczestniczą w konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu.

Powołani członkowie Rady Nadzorczej nie zostali również wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Informacje o posiadanym wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Mirosława Pyrzyny oraz Pana Grzegorza Szatkowskiego zostały przedstawione w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna szczegółowa: § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM