Biznes i finanse

PZU SA (12/2022) Wniosek Zarządu PZU SA do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA w sprawie podziału zysku za rok 2021 powiększonego o kwotę przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku za rok 2020

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej („PZU SA”, „Spółka”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”), informuje, że w dniu 1 czerwca 2022 roku postanowił wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA („ZWZ”) z wnioskiem w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku w wysokości 2.028.334.963,06 złotych (słownie: dwa miliardy dwadzieścia osiem milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote 06 gr), powiększonego o kwotę 949.875.300,00 złotych (słownie: dziewięćset czterdzieści dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta złotych 00 gr) przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku netto za rok zakończony 31 grudnia 2020 r., tj. łącznie kwotę 2.978.210.263,06 złotych (słownie: dwa miliardy dziewięćset siedemdziesiąt osiem milionów dwieście dziesięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złote 06 gr), w następujący sposób:

1) kwotę 1.675.234.620,00 złotych (słownie: jeden miliard sześćset siedemdziesiąt pięć milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące sześćset dwadzieścia złotych 00 gr), tj. 1,94 złotych (słownie: jeden złoty 94 gr) na akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy;

2) kwotę 6.981.000,00 złotych (słownie: sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych 00 gr) przeznaczyć na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;

3) kwotę 1.295.994.643,06 złotych (słownie: jeden miliard dwieście dziewięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści trzy złote 06 gr) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Ponadto Zarząd PZU SA postanowił wystąpić do ZWZ z wnioskiem, aby dzień dywidendy został ustalony na dzień 29 września 2022 roku a data wypłaty dywidendy na dzień 20 października 2022 roku.

Proponowany podział zysku jest zgodny z Polityką kapitałową i dywidendową Grupy PZU na lata 2021 – 2024, przyjętą w dniu 24 marca 2021 r. oraz uwzględnia zalecenia zawarte w stanowisku KNF w sprawie polityki dywidendowej w 2022 r. z dnia 9 grudnia 2021 r.

Jednocześnie Zarząd PZU SA informuje, że również w dniu 1 czerwca 2022 r. przedmiotowy wniosek Zarządu Spółki do ZWZ pozytywnie oceniła Rada Nadzorcza PZU SA, zgodnie z § 25 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku netto PZU SA za rok obrotowy 2021 podejmie ZWZ Spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 ksh oraz § 18 pkt 2 Statutu PZU SA.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM