Biznes i finanse

IZOLACJA JAROCIN SA Raport okresowy roczny RR

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR
2021 2 020 2021 2 020
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 30 523,00 26 326,00 6 668,00 5 884,00
II. Zysk (strata) z działalnośc i operacyjnej 1 450,00 2 118,00 317,00 473,00
III. Zysk (strata) brutto 1 439,00 2 093,00 314,00 468,00
IV. Zysk (strata) netto 1 258,00 1 663,00 275,00 372,00
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operac yjnej 271,00 2 219,00 59,00 496,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -719,00 -376,00 -157,00 -84,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -655,00 984,00 -143,00 220,00
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -1 103,00 2 827,00 -241,00 632,00
IX. Aktywa, razem 20 593,00 18 361,00 4 477,00 3 979,00
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5 730,00 4 756,00 1 246,00 1 031,00
XI. Zobowiązania długoterminowe 657,00 503,00 143,00 109,00
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 3 446,00 2 877,00 749,00 623,00
XIII. Kapitał własny 14 863,00 13 605,00 3 232,00 2 948,00
XIV. Kapitał zakładowy 798,00 798,00 174,00 173,00
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 3 800 000,00 3 800 000,00 3 800 000,00 3 800 000,00
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,33 0,44 0,07 0,10
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,33 0,44 0,07 0,10
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,91 3,58 0,85 0,78

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM