Biznes i finanse

AMPLI SA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ (10/2022) Korekta raportu bieżącego nr 10/2022

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki AMPLI Spółka Akcyjna informuje, iż dokonuje korekty raportu bieżącego nr 10/2022, przekazanego przez Spółkę w dniu 27 maja 2022r., wskazując poniżej przedmiot i charakter tej korekty.

Korekta raportu bieżącego nr 10/2022 zawierającego informację o treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMPLI S.A. w upadłości układowej zwołanego na dzień 24 czerwca 2022r., o której to korekcie informuje niniejszy raport, polega wyłącznie na:

– uzupełnieniu korygowanego raportu o dokument w postaci raportu z usługi atestacyjnej dotyczącej oceny sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej za rok 2021, który został sporządzony przez nienależnego biegłego rewidenta w dniu 31.05.2022r.

Wskazany wyżej dokument, nie będzie załącznikiem do żadnej z uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMPLI S.A. w upadłości układowej zwołanego na dzień 24 czerwca 2022r., jednak ma on istotne znaczenie dla podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej za rok 2021.

Pozostałe informacje i dokumenty objęte raportem bieżącym nr 10/2022 nie uległy zmianie.

Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej oceny sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej za rok 2021, który powinien być dodatkowym załącznikiem do raportu bieżącego nr 10/2022, stanowi załącznik do niniejszego raportu korygującego.

Raport jest przekazywany na podstawie § 15 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), a także art. 56 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM