Biznes i finanse

PAMAPOL SA (16/2022) Podpisanie przez spółkę zależną WZPOW umów z NFOŚiGW na dofinansowanie w formie pożyczki budowy biogazowni i układu trigeneracyjnego

Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 14 czerwca 2022 r. pomiędzy spółką zależną Emitenta – Warmińskimi Zakładami Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. (WZPOW, Beneficjent) a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) doszło do podpisania dwóch odrębnych umów o dofinansowanie w formie pożyczki dwóch przedsięwzięć realizowanych przez WZPOW – przedsięwzięcia pn. „Budowa biogazowni rolniczej o mocy 0,499 MW wraz z układem wysokosprawnej produkcji energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji” (Umowa 1) oraz przedsięwzięcia pn. „Budowa układu trigeneracyjnego

z amoniakalnym chillerem absorpcyjnym o mocy 999 KW” (Umowa 2).

Zawarcie Umów umożliwi realizację wymienionych przedsięwzięć, co będzie stanowiło element realizacji Strategii Zielonego Ładu, zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą WZPOW w dniu 26 sierpnia 2021 r., o której Emitent informował w punkcie 4.26.1 rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej Pamapol za I półrocze 2021 roku, a której realizacja została opisana w rozdziale 2.3 Sprawozdania z działalności Pamapol S.A. i Grupy Kapitałowej Pamapol za rok 2021.

Realizacja przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni rolniczej pozwoli na produkcję energii elektrycznej na potrzeby własne Beneficjenta na poziomie ok. 4 GWh/rok, a także na produkcję ciepła na poziomie ok. 10 500 GJ/rok, natomiast realizacja budowy układu trigeneracyjnego pozwoli na produkcję energii elektrycznej na potrzeby własne na poziomie 5,6 GWh/rok oraz na sprzedaż energii do sieci na poziomie 2,4 GWh/rok. Pozwoli także na uniknięcie zużycia energii na produkcję chłodu na poziomie 2,2 GWh/rok.

Po realizacji obu przedsięwzięć WZPOW będzie produkowała rocznie ponad 60% energii elektrycznej zakupionej przez siebie w roku 2021.

Dodatkowa produkcja ciepła z biogazowni będzie wykorzystywana do procesu suszenia warzyw.

Podsumowując, realizacja wymienionych przedsięwzięć będzie stanowiła istotny krok w odejściu przez Beneficjanta od energii elektrycznej „czarnej” w stronę Zielonego Ładu i Obiegu Zamkniętego, a produkcja warzyw suszonych przyczyni się do rozszerzenia asortymentu handlowego Beneficjenta.

Przewidywany, całkowity koszt przedsięwzięcia objętego Umową 1 wynosi ok. 11,0 mln zł, a kwota pożyczki udzielonej przez NFOŚiGW wyniesie ok. 9,1 mln zł. Koszt przedsięwzięcia objętego Umową 2 wynosi ok. 7,8 mln zł, a kwota pożyczki udzielonej przez NFOŚiGW wyniesie ok. 6,6 mln zł. Pożyczki zostaną udzielone na okres

do 31 marca 2037 r.

Oprocentowanie pożyczek oparte będzie na stopie WIBOR 3M + 50 punktów bazowych, ale nie mniej niż 1,5%

w skali roku. Zabezpieczenie udzielonych pożyczek stanowić będą weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie wekslowe przez Pamapol S.A. i spółkę zależną Emitenta – Mitmar Sp. z o.o. oraz zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych zakupionych lub wytworzonych w ramach realizacji przedsięwzięć i praw

z nich wynikających, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia.

Pożyczki mogą być częściowo umorzone po spełnieniu określonych w Umowach warunków, w szczególności po osiągnięciu efektów ekologicznych i potwierdzeniu zachowania trwałości przedsięwzięć. Pożyczki mogą być umorzone do 10% wypłaconej kwoty pożyczek, lecz nie więcej niż 1 mln zł.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM