Biznes i finanse

LPP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2022 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-02-01 do 2022-04-30 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2022-02-01 do 2022-04-30 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-02-01 do 2022-04-30 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-02-01 do 2021-04-30
Wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP
Przychody ze sprzedaży 3 034 230 1 815 296 650 118 397 917
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 186 638 -62 439 39 989 -13 687
Zysk (strata) brutto 144 273 -91 191 30 912 -19 989
Zysk (strata) netto 267 970 21 548 57 416 4 723
Średnia ważona liczba akcji 1 838 066 1 838 066 1 838 066 1 838 066
Zysk (strata) na jedną akcję 145,79 11,72 31,24 2,57
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -220 156 372 744 -47 171 81 706
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -179 208 -134 053 -38 397 -29 385
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 250 152 -267 809 53 598 -58 704
Przepływy pieniężne netto, razem -183 814 -26 056 -39 384 -5 712
30/04/2022 31/01/2022 30/04/2022 31/01/2022
Aktywa razem 15 637 464 14 135 248 3 356 976 3 074 083
Zobowiązania długoterminowe 3 124 301 3 983 219 670 710 866 256
Zobowiązania krótkoterminowe 7 162 714 6 879 932 1 537 657 1 496 223
Kapitał własny 3 624 976 3 272 097 778 192 711 604
Kapitał podstawowy 3 705 3 705 795 806
Średnia ważona liczba akcji 1 838 066 1 838 066 1 838 066 1 838 066
Wartość księgowa na jedną akcję 1 972,17 1 780,18 423,38 387,15
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 350,00 450,00 75,14 97,86
Wybrane jednostkowe dane finansowe GK LPP
Przychody ze sprzedaży 2 730 348 1 793 490 585 008 393 137
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 130 844 -77 177 28 035 -16 917
Zysk (strata) brutto 151 988 -102 999 32 565 -22 578
Zysk (strata) netto 123 798 -84 084 26 525 -18 431
Średnia ważona liczba akcji 1 838 066 1 838 066 1 838 066 1 838 066
Zysk (strata) na jedną akcję 67,35 -45,75 14,43 -10,03
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -485 705 120 465 -104 068 26 406
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -132 326 -36 909 -28 352 -8 091
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 469 452 -203 484 100 585 -44 604
Przepływy pieniężne netto, razem -148 579 -119 928 -31 835 -26 288
30/04/2022 31/01/2022 30/04/2022 31/01/2022
Aktywa razem 12 275 825 11 236 699 2 635 315 2 443 717
Zobowiązania długoterminowe 1 754 052 1 633 128 376 551 355 167
Zobowiązania krótkoterminowe 6 336 106 5 541 702 1 360 205 1 205 189
Kapitał własny 4 185 667 4 061 869 898 559 883 361
Kapitał podstawowy 3 705 3 705 795 806
Średnia ważona liczba akcji 1 838 066 1 838 066 1 838 066 1 838 066
Wartość księgowa na jedną akcję 2 277,21 2 209,86 488,86 480,59
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 350,00 450,00 75,14 97,86

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM