Biznes i finanse

ELEKTROTIM SA (13/2022) Informacja o zmianie Umowy kredytowej zawartej z Bankiem Millennium S.A.

Spółka ELEKTROTIM S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 22.06.2022 r. zawarła z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawa (Bank) aneks do umowy o linię wieloproduktową (Aneks; Umowa).

Spółka o zawarciu Umowy informowała raportem bieżącym nr 6/2022 z dnia 13.05.2022 r.

Przedmiotem Umowy jest udzielenie przez Bank Spółce ELEKTROTIM S.A. kredytu, który będzie wykorzystywany na finansowanie bieżącej działalności Spółki.

Na podstawie Aneksu zmianie uległa kwota udzielonego kredytu z 15.000.000,00 PLN (słownie: piętnaście milionów złotych) na 20.000.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych).

Po zawarciu Aneksu do Umowy, Bank w ramach limitu udostępnia kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 20.000.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych) (poprzednio: 15 mln PLN) oraz linię na gwarancje bankowe do kwoty 10.000.000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych) (poprzednio: 7,5 mln PLN) przy czym kwota jednorazowej gwarancji bankowej, regwarancji lub akredytywy stand-by nie może przekraczać kwoty 4.000.000,00 PLN (słownie: cztery miliony złotych) (bez zmian).

Zgodnie z zawartym Aneksem prawne zabezpieczenie roszczeń z tytułu Umowy stanowi gwarancja płynnościowa w kwocie 16.000.000,00 PLN (słownie: szesnaście milionów złotych) (było 12 mln PLN) z terminem ważności dłuższym o 3 miesiące niż okres kredytowania, udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Umowy portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Płynnościowych PLG-FGP. Gwarancja zabezpiecza 80% kwoty kredytu w rachunku bieżącym w PLN.

Zgodnie z zawartym Aneksem warunkiem uruchomienia podwyższonej kwoty kredytu jest złożenie przez Spółkę w Banku oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego w formie aktu notarialnego do maksymalnej kwoty 32.000.000,00 PLN (słownie: trzydzieści dwa miliony złotych) (było: 24 mln PLN) z określeniem terminu wystąpienia Banku z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności do dnia 09.05.2031 r. (bez zmian).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM