Biznes i finanse

GPW SA (15/2022) Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GPW w sprawie wypłaty dywidendy za 2021 r.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”, „Spółka”) informuje, że w dniu 23 czerwca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPW („ZWZ GPW”) podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku Spółki za 2021 r., w tym postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 115 003 280,00 zł (słownie: sto piętnaście milionów trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych). Wskaźnik wypłaty dywidendy wyniesie 71,3% zysku skonsolidowanego (84,0% zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych).

Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 2,74 zł (słownie: dwa złote siedemdziesiąt cztery grosze). Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 41.972.000. Jednocześnie ZWZ GPW ustaliło dzień dywidendy na 25 lipca 2022 r. oraz dzień wypłaty dywidendy na 5 sierpnia 2022 r.

Podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM